Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Телефонен указател

НачалоКонтакти Телефонен указател
   
Тел. факс 02/9230 646
Спешен център (0-24 ч.) 02/ 9230 389, 9230 955
Диагностично-консултативен блок 02/9230 592, 9230 750
Служба по трудова медицина 02/9230 267, 9230 823
Болнична аптека 02/ 9230 280, 702, 589, 744
Бариера ул. „П. Славейков” 02/9230 314
Бариера ул. „Хан Пресиян” 02/9230 518

 

Алергология и астма 02/9230 226, 9230 406
Нефрология 02/ 9230 253
Нефрология и трансплантация 02/ 9230 507
Пропедевтика на вътрешните болести 02/9230 217
Ендокринология 02/ 9230 227
Кардиология 02/ 9230 467
Нервни болести 02/ 9230 484
Нуклеарна медицина 02/ 9230 561
Хематология 02/ 9230 537
Кожни и венерически болести 02/ 9230 454
Диализа 02/ 9230 515
Имунология 02/ 9230 450
Анестезиология и интензивно лечение 02/ 9230 570
Детски болести 02/ 9230 309
Детско-юношеска психиатрия 02/ 9230 375
Психиатрия 02/ 9230 479
Очни болести 02/ 9230 295
Обща и чернодробно-панкреатична хирургия 02/ 9230 435
Хирургични болести 02/ 9230 290, 9230 540
Урология 02/ 9230 352
Пластична хирургия 02/ 9230 793
Операционен блок 02/9230 411
Съдебна медицина 02/ 9230 412
Физикална медицина и рехабилитация 02/ 9230 332
Отделение по костни и метаболитни заболявания 02/9230 528
Образна диагностика (Рентген и скенер) 02/9230 895
Образна диагностика (Ядрено - магнитен резонанс) 02/9230 497
PET/СT 02/9230 561, 9230 582, 9230 900
Клинична лаборатория 02/ 9230 923
Лаборатория по микробиология 02/ 9230 436
Централна лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология 02/ 9230 933
Обща и клинична патология 02/ 9230 830
Секретар на изп. директор 02/ 9230 810, 9230 811
Зам. директор по лечебната дейност 02/ 9230 813
Зам. директор по административно-стопанските дейности 02/ 9230 992
Административен секретар 02/ 9230 310
Главна мед. сестра 02/ 9230 381
Главен счетоводител 02/9230 222
Счетоводство 02/9230 288
Пресцентър и връзки с обществеността 02/9230 364
Правно-нормативен отдел 02/9230 330, 208
Отдел "Обща канцелария" 02/9230 859
Отдел "Обществени поръчки” 02/9230 628, 578
Вътрешен одит 02/9230 513
Отдел "Управление на човешките ресурси" 02/9230 211, 489, 639
Сектор "Труд и работна заплата" 02/9230 221, 265, 327
Отдел "Финансово икономически" 02/9230 222
Сектор "Счетоводство,в т.ч. и касиерска служба" 02/9230 247
Отдел "Бюджет и договорни партньори” 02/9230 245
Отдел "Информация, координация, контрол, охрана и сигурност" 02/9230 790, 9230 803
Сектор "Учебна и научна дейност"; 02/9230 310
Сектор "Складово стопанство" 02/9230 255
Сектор "Снабдяване" 02/9230 551
Каса 02/9230 213
Отдел „Управление на собствеността” 02/9230 383, 343, 342
Сектор "Медицинска апаратура, информационни системи и дейности" 02/9230 386
Сектор "Енергийни дейности" 02/9230 210
Сектор"Сграден фонд и инфраструктура" 02/9230 343
Отдел "Транспорт" 02/9230 238
Отдел "Болнично хранене и диетика" 02/9230 405
Отдел "Обща болнична хигиена и епидемиология" 02/9230 305
Специалист по здравословни и безопасни условия на труд 02/9230 267