Начало Диагностика Клиника по обща и клинична патология

Клиника по обща и клинична патология


Клиниката по Обща и клинична патология на Александровска болница е водеща сред Университетските патологоганатомични центрове в България и най-желаното място за обучение. Това се дължи на изгражданата с години школа за квалификация на лекари и лаборанти, където се поддържа най-високото ниво на патологоанатомична диагностка в България, поради бързото въвеждане на съвременните морфологични методи за изследване.

КОКП извършва аутопсии, изследвания на хирургични материали, с градиране и стадиране на туморите, вкл. спешна интраоперативна диагностика, диагностика на материал при използване на разнообразни инвазивни методи – тънкоиглена аспирационна биопсия, coree-needle биопсия, пункционна биопсия, ендоскопски биопсии и др., имунохистохимични изследвания, директна имунофлоуресценция за бъбречна патология, електронно-микроскопски изследвания, цитологична диагностика.