Начало Услуги / Цени

Услуги / Цени

І. ОСНОВНИ, ОБЩИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

I. Консултативен преглед

1.1 Първичен консултативен преглед от професор 120.00
1.2 Първичен консултативен преглед от доцент 90.00
1.3 Консултативен преглед от лекар със специалност - не хабилитиран 60.00
1.4 Консултативен преглед от лекар без специалност / специализант 40.00

II. Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни

2.1 Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - професор 60.00
2.2 Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - доцент 45.00
2.3 Консултативен преглед контролен в рамките на 30 дни - лекар нехабилитиран, със специалност  30.00
2.4 Консултативен преглед от лекар без специалност контролен в рамките на 30 дни 20.00
2.5 Преглед при дългосрочно проследяване 30.00
3.1 Индивидуален преглед, при издаване на медицинско свидетелство 15.00
8 Медицински документ /дубликат/ 10.00

ІІ. СПЕЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

І. Манипулации, инжекции, инфузии и др.

9 Подкожна инжекция 7,00
10 Мускулна инжекция 10,00
10.1 Мускулна инжекция на депо антипсихотик 17,00
11 Венозна апликация / пункция или вземане на венозна кръв 14,00
12 Поставяне на абокат 50,00
12.1 Поставяне на абокат на дете до 1 год. възраст 40,00
12.2 Поставяне на абокат на дете от 1 до 18 год. възраст 30,00
13 Венозна инфузия /10-30 мин./ 14,00
14 Венозна инфузия /над 30 мин./ 21,00
15 Вземане на материал за микробиологично изследване 5,00

II. Ендоскопски изследвания

16 Фиброгастроскопия 140,00
16.1 Фиброгастроскопия с полипектомия 210,00
16.2 Биопсия (уреазен тест хеликобактер пилори) 40,00
17 Колоноскопия 190,00
18 Ректороманоскопия 60,00
19 Клизма 10,00
20 Колоноскопия с полипектомия 270,00
21 Видеoгастроскопия 100,00
22 Видеоколоноскопия 120,00
23 Видеосигмоидоскопия 100,00
24 С биопсия + 10,00
Цените на посочените в раздела ендоскопски изследвания са без анестезия - тя се заплаща допълнително по цени, определени в раздел "Анестезия и интензивно лечение"  
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно  

ІІI. Пункции

25 Лумбална пункция 45,00
25.1 Пункционна биопсия на глава и шия 30,00
26 Плеврална или перитонеална пункция 45,00
27 Пункция на костен мозък/ Стернална пункция 45,00
28 Пункция костна биопсия 45,00
29 Пункция на гр.жлеза, слюнчена жлеза, тестис 45,00
30 Пункция на простатна жлеза 60,00
31 Супрапубичен дренаж на пикочен мехур 60,00
32 Тънкоиглена аспирационна биопсия на шийни органи под ултразвуков контрол 90,00
33 Трепанобиопсия с локална анестезия 200,00
34 Пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол 150,00
35 Биопсия на подкожна мастна тъкан на коремна стена 200,00
36 Пункционна бъбречна биопсия 350,00
37 Пункционна бъбречна биопсия на дете, без анестезия 180,00
38 Пункционна бъбречна биопсия на дете, с анестезия 220,00
Изследването на взетия материал се извършва в Клиника по патология и се заплаща отделно  

ІV. Превръзки

39 Превръзка  30,00

ІІІ. ВЪТРЕШНА МЕДИЦИНА

І. Кардиология

48 ЕКГ - с разчитане 20,00
48.1 ЕКГ - без разчитане 15,00
49 Работна ЕКГ проба 70,00
50 Холтер - ЕКГ / 24 часа 60,00
50.1 Холтер - РР/24 часа 60,00
51 Ехокардиография /ЕхоКГ/ 70,00
520 Трансезофогеална ЕхоКГ без анестезия 200,00
520.1 Трансезофогеална ЕхоКГ с анестезия 250,00
520.2 ЕхоКГ експертно ниво 120,00
52.1 Стрес-ЕхоКГ 150,00
53 Комбиниран холтер и ЕКГ + RR 100,00
53.1 Доплер на периферни /каротидни съдове 70,00
531.1 Доплер на периферни съдове на зона 50,00
53.2 Запис на магнитен носител 12,00
54 Диагностична коронарография 1400,00
55 Коронарна ангиопластика-балонна дилатация 4200,00
56 Коронарна ангиопластика със стентиране (към цената се прибавя и цената на стента/стентовете) 3500,00
57 Имплантация на постоянен кардиостимулатор / към цената се прибавя и цената на кардиостимулатора/ 1400,00
57.1 Функционално изследване на коронарния кръвоток - посредством специален катетър отчитащ налягането в коронарните артерии 700,00
57.2 Функционално изследване на коронарния резерв - посредством специален катетър отчитащ наляганетои дебита в коронарните артерии 700,00
57.3 Ултразвукова - импулсна терапия при силно калцирани лезии на коронарните артерии посредством система със специален балонен катетър 1500,00
57.4 Ултразвукова визулизация на коронарните артерии и оптимална експанзия на стената - посредством специален катетър за коронарни артерии 700,00
570.1 Имплантиране на сърдечна ресинхронизираща система (CRT) 2500,00

ІІ. Пулмология

58 Дифузионен капацитет 60,00
59 Кръвногазов анализ 30,00
59.1 Бодиплетизмография 60,00
60 Бронхоскопия 140,00
61 Бронхоскопия с биопсия /без стойността на парафиновите блокчета/ 200,00
62 Диагностика на сънна апнея 100,00
62.1 Диагностика на сънна апнея за бариатрична хирургия 200,00
63 Титриране на лечебното налягане с Cipap 100,00
64 Комбинирано изследване и титриране за една нощ 250,00
65 Вторична проверка на налягането 100,00

ІII. Ендокринология

66 Оценка на вида затлъстяване и количествота мастна тъкан 60,00
67 Подготовка на документи за включване в програми за безплатно лечение на НЗОК – етапна епикриза, експертно становище и протокол / касаещо пациенти с пролактиноми, и др./ 20,00
67.1 Обучение на пациенти и родители със захарен диабет 50,00
67.2 Комплексна оценка за микросъдови и макросъдови усложнения при метаболитен синдром и/или захарен диабет, включващ 7 инструментални изследвания/ 300,00
12341 Малка стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото 20,00
12342 Голяма стерилна превръзка на диабетна рана на стъпалото 30,00
12343 Вторична превръзка 15,00
12344 Обработка на диабетна рана на стъпалото: дебридман, некректомия 50,00
12345 Специализирана диагностика на диабетно стъпало с оценка на неврологичния и съдовия статус на ходилото 30,00
12346 Обучение на хора с диабетно стъпало за поведение и домашни грижи 50,00
12347 Ултразвуково изследване на щитовидната жлеза с еластография 60,00
12348 Перкутанно склерозиране с инжектиране на етанол в тиреоидни и паратиреодни формации 200,00
12349 Лазер терапия на формации в щитовидната жлеза 2000,00

IV. Ехография

68.0 Ултразвуково изследване на портална система 35,00
69.0 Ултразвуково изследване на малък таз – матка и яйчници 35,00
70.0 Ултразвуково изследване на повърхностни структури- паротидни и слюнчени жлези 35,00
71.0 Ехография на шия, щитовидна и/или паращитовидна жлези и/или лимфни възли и цветен Доплер 40,00
72.0 Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на долните крайници 35,00
73.0 Триплекс ехографско изследване на периферни артериални съдове на горните крайници 35,00
74.0 Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на долните крайници 35,00
75.0 Триплекс ехографско изследване на дълбоките венозни съдове на горните крайници 35,00
76.0 Ехография на скротум и съдържимото му и цветен Доплер 35,00
77.0 Ехография на млечни жлези и цветен Доплер 35,00
78.0 Ехография на повърхностни структури и цветен Доплер 35,00
79.0 Триплекс ехографско изследване на реналните артерии 35,00
80.0 Абдоминална ехография 100,00
80.1 Абдоминална ехография-чернодробно-жлъчна, панкреас, слезка и ретроперитонеално пространство 60,00
81.0 Ехография на бъбреци, пикочен мехур, простатна жлеза 80,00
82.0 Ехографско определяне на остатъчна урина 10,00
83.0 3D ехографско изследване на бъбреци и пикочен мехур 80,00
84.0 Контраст - усилена ехография на бъбреци 300,00
85.0 Контраст - усилена ехография на надбъбречни жлези 180,00
86.0 Контраст - усилена ехография на простатна жлеза 140,00
86.1 Ехография /мл.жлеза, корем, меки тъкани/ 40,00

V. Ото-рино-ларингология

87.0 Промивка на ушна кал 15,00
88.0 Инцизия 45,00
89.0 Предна и задна тампонада 30,00

 

IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

I. Магнитно-резонансна томография нативно

90 МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ 350,00
91 МРТ на селарна област 350,00
92 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ 500,00
93 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ 500,00
93.1 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография плюс венография/ 600,00
94 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ 500,00
95 МРТ на органи и структури в шията 400,00
95.1 МРТ на гръден кош (медиастинум) 400,00
96 МРТ на абдомен 400,00
96.1 МРТ на абдомен и таз 600,00
97 МРТ на малък таз 350,00
97.1 Фетален МРТ 600,00
98 МРТ на лицеви кости, очни бублуси и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост 350,00
99 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти 350,00
101 МРТ на тазобедрена става или тазови кости или сакроилиачни стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или стъпало 350,00
101.1 МРТ на 2-те бедра или 2-те подбедрици 600,00
102 МРТ на прешлени един сегмент /отдел/ 350,00
103 МРТ на два сегмента/отдела на гръбначния стълб 500,00
104 МРТ на цял гръбначен стълб 750,00
104.1 МРТ на двете млечни жлези 600,00

II. Магнитно-резонансна томография с контрастно усилване

105 МРТ на главен мозък /стандартно изследване / 550,00
106 МРТ на селарна област 550,00
106.1 МРТ на главен мозък стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст 700,00
107 МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС 700,00
108 МРТ на органи и структури в шията 600,00
109 МРТ на абдомен 700,00
109.1 МРТ на абдомен плюс МРХПГ или плюс урография 800,00
110 МРТ на малък таз 700,00
110.1 МРТ на абдомен и таз 950,00
111 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост 550,00
112 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става или раменна кост или предмишница или лакетна става или китка или длан и пръсти 550,00
113 МРТ на гръден кош 540,00
114 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилаични стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало 550,00
114.1 МРТ на двете бедра 800,00
114.2 Спинална ангиография или аортография или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг 800,00
115 МРТ на гръбначен стълб един отдел 550,00
116 МРТ на гръбначен стълб два отдела 850,00
117 МРТ на цял гръбначен стълб 950,00
117.1 МРТ на двете млечни жлези 750,00
117.2 МРТ изследване след нативно изследване и прилагане на интравенозна контрастна материя с последващи измервания 200,00
117.3 МРТ измервания на допълнителна област с прилагане на контрастна материя 300,00
117.4 МРТ лимфография с контрастно усилване на образите (на един или два крайника) 800,00

III. Компютърна томография

118 КТ на главен мозък 200,00
119 КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 200,00
120 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция 250,00
121 КТ на една област (гръден кош или корем или малък таз или друга) 250,00
122 КТ на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) 350,00
122.1 КТ на три области 450,00
122.2 КТ на четири области 550,00
123 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или 200,00
124 КТ на гръбначен стълб - един сегмент 200,00
124 КТ на гръбначен стълб - два сегмента 300,00
125 КТ на целия гръбначен стълб 450,00
126 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол 250,00

IV. Компютърна томография с контрастно усилване

127 КТ с контрастно усилване на главен мозък 300,00
127.1 КТ на глава с триизмерна или друга реконструкция 400,00
128 КТ на селарната област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 300,00
129 КТ цистернография 580,00
130 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем или малък таз) 380,00
131 КТ с контрастно усилване на две области (гръден кош и корем или корем и малък таз или шия и гръден кош) 480,00
132 КТ на три области 580,00
133 КТ на четири области 680,00
134 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент 300,00
135 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб - два сегмента 500,00
136 КТ на целия гръбначен стълб 600,00
137 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница или лакътна става или китка или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост или коляно или подбедрица или глезен или сакроилиачни стави) 300,00
138 КТ артрография 400,00
138.1 КТ след нативно сканиране на една област с прилагане на контрастна материя и изследване в артериална и венозна фаза на същата област 150,00
138.2 КТ изследване на една допълнителна област с прилагане на контрастна материя 250,00

V. Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)

139 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове 450,00
140 КТ ангиопулмография 400,00
141 КТ коронарография 600,00
141.1 КТ коронарография (амбулаторни процедури) 300,00
142 КТ торакална аортография 400,00
143 КТ абдоминална аортография и клонове 400,00
144 КТ ангиография на крайници 400,00

VI. Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)

145 КТ виртуална бронхоскопия 400,00
146 КТ виртуална колоноскопия 450,00
147 КТ ентероклиза 450,00
148 КТ на жлъчно-чернодробната система преди трансплантация 550,00
149 Документиране на образи на филм – за 1 бр. 15,00
150 Документиране на образи на допълнителен CD 5,00
151 Мамография /в 4 проекции/ 45,00
152 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ 50,00
153 Миелография, сакокаусография 170,00
154 Мозъчна артериография 450,00
155 Аортография на различни нива 420,00
156 Периферна ангиография - бъбречна, чернодробна, бронхиална, други 420,00
157 Флебография-периферна, пункционна 270,00
158 Флебография-катетеризационна кавография 420,00
159 Интервенционални съдови процедури – интраартериална химиотерапия, емболизации, ангиопластика, на периферни съдове други 490,00
160 Венозна урография 65,00
161 Ретроградна пиелография 65,00
162 Комбинирано изследване - рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло/ с графия 45,00
163 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол 35,00
164 Иригография 60,00
165 Хранопровод, стомах и дуоденум 45,00
166 Стомах, иригогр. с фармакоповлияване и.в. 65,00
167 Рентгенография на бял дроб и сърце 40,00
168 Рентгенография на ребра 40,00
169 Рентгенография на синуси 25,00
170 Рентгенография на носни кости 25,00
171 Рентгенография на шийни прешлени 30,00
172 Рентгенография на шийни прешлени - в повече от една проекции 35,00
173 Рентгенография на торакални прешлени 30,00
174 Рентгенография на торакални прешлени - в повече от една проекции 35,00
175 Рентгенография на лумбални прешлени 30,00
176 Рентгенография на лумбални прешлени - в повече от една проекции 35,00
177 Рентгенография на сакроилиачни стави 35,00
178 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум 30,00
179 Рентгенография на лакътна става в повече от една проекции 35,00
180 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум 30,00
181 Рентгенография на раменна става - в повече от една проекции 35,00
182 Рентгенография на коленни стави 30,00
183 Рентгенография на коленни стави - в повече от една проекции 35,00
184 Рентгенография на глезенни стави 30,00
185 Рентгенография на глезенни стави - в повече от една проекции 35,00
186 Рентгенография на стъпало и пръсти 30,00
187 Рентгенография на стъпало и пръсти - в повече от една проекции 35,00
188 Рентгенография на китки 30,00
189 Рентгенография на китки - в повече от една проекции 35,00
190 Рентгенография на пръсти 30,00
191 Рентгенография на пръсти - в повече от една проекции 35,00
192 Рентгенография на череп, черепни центражи 35,00
193 Рентгенография на таз, тазобедрени стави 40,00
194 Рентгенография на бедрена кост 30,00
195 Рентгенография на бедрена кост - в повече от една проекции 35,00
196 Рентгенография на подбедрица 30,00
197 Рентгенография на подбедрица - в повече от една проекции 35,00
198 Обзорна рентгенография на корем БУМ 40,00
199 Изсл. на храносмилателна система - тънки черва д. пасаж 60,00
200 Илеоцекална област и апендикс с дозирана външна компресия 65,00
Контрастните вещества /препарати/ не са включени в цената на образните изследвания и се осигуряват предварително от пациентите за тяхна сметка и отговорност  

VII. Цени за мониторни филми, допълнително предоставяни на пациента извън архивираните на CD образи:

201 за мониторен филм 35/43 15,00
202 за мониторен филм 20.3/25.4 10,00
203 допълнителен диск 5,00

VIII. Клинична дензитометрия

204 Остеометрия на прешлени или бедрена шийка или предмишница с апарат DXA на едно измервано място 60,00
205 Остеометрияна костната плътност на прешлени и бедрена шийка 80,00
206 Измерване на цяло тяло с DXA /костна, мускулна и мастна тъкан/ 105,00
207 Установяване на счупвания на прешлени с DXA 115,00

 

V. МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Основни и общи

209 Кръв за хемокултура /1сет / 45.00
210 Пунктати /Церебро-спинална течност; костен мозък, перикардиален, плеврален, ставен, абцес и др./ 35.00
211 Секрет /рана, фурункул, карбункул и др./ 30.00
212 Секрет /жлъчка/ 30.00
213 Секрет /очен; ушен; носен; гърлен/ 30.00
214 Храчка; БАЛ 30.00
215 Урини за урокултура 15.00
216 Секрет от генитална система: влагалищен; цервикален; уретрален; простатен; еякулат 25.00
217 Фецес /анален секрет/ 30.00
218 Културелно изследване за анаероби бактерии 30.00
220 Културелно изследване с количествена оценка, идентификация и антибиограма за микоплазма (Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum) 30.00
221 Културелно изследване с идентификация и антибиограма за дрождеподобни гъби 30.00
221.1 Материали за бактериологичен контрол от болнична среда и персонал 25.00
221.2 Културеално излседване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) 30.00
10201 Биопсии, тъкани и други резекционни материали, взети интраоперативно 40.00
10202 Връх от централен/периферен венозен катетър 25.00

II. Серологични диагностични тестове

2220 ELISA - хламидия трахоматис – IgG антитела 15.00
2221 ELISA тест за откриване на антитела от клас IgG срещу SARS-CoV-2 40.00
2222 ELISA тест за откриване на антитела от клас IgA срещу SARS-CoV-2 40.00
2230 ELISA - хламидия трахоматис – IgM антитела 15.00
2231 ELISA - хламидия трахоматис – IgA антитела 15.00
2250 ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgG антитела 20.00
2251 ELISA-тест за доказване на микоплазма пневмоние - IgМ антитела 20.00
2260 ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgG антитела 20.00
2261 ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgМ антитела 20.00
2262 ELISA-тест за доказване на Хламидия пневмоние - IgA антитела 20.00
2292 ELFA антитела Covid-19 IgM 25.00
2293 ELFA антитела Covid-19 IgG 25.00
2326 Серологична диагностика на Лаймска болест IgG 25.00
2327 Серологична диагностика на Лаймска болест IgM 25.00
2328 Серологична диагностика на Лаймска болест IgM+IgG 40.00
3032 Surrogate Virus Neutralization Test - ELISA 40.00

III. Бързи имунохроматографски тестове

2290 Бърз антигенен тест за Covid-19 35.00
2291 Бърз антигенен тест за Covid-19 + Influenza A+B 35.00
2300 Имунохроматографски тест за доказване на токсин A и B, и GDH на Clostridium difficile във фецес 30.00
2301 Имунохроматографски тест за доказване на Хеликобактер пилори антиген във фецес 15.00
2302 Имунохроматографски тест за качествено доказване на антитела срещу Трепонема паладиум в серум или плазма 10.00
2303 Имунохроматографски тест за доказване на антиген на Легионела пневмофила в урина 30.00
2311 Бърз тест (имунохроматографски) за доказване антиген на грипни вируси Influenzae A + B 15.00
2323 Бърз тест (имунохроматографски) за доказване антиген на бета-хематологични стрептококи от група А (Streptococcus pyogenes) в гърлен секрет 10.00
2325 Бърз комбиниран тест (имунохроматографски) за доказване антиген на Influenza A и B, Respiratpory Syncytial Viris (RSV), Adenovirus 35.00
10203 Бърз комбиниран имунохроматографски тест за детекция на SARS-CoV-2, Influenzae A и B, RSV, Adenovirus и Mycoplasma pneumoniae в назофарингеален материал 45.00
10204 Бърз комбиниран тест (имунохроматографски) за доказване антиген на Influenzae A и B, Respiratory Syncytial Virus (RSV), SARS-CoV-2 40.00

IV. Генетични методи за диагностика

30010 Eдновременно диагностициране на Сhlamydia trachomatis, Ureaplasmа и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина   65.00
30020 Едновременно диагностициране на Neisseria gonorrhoeae, Сhlamydia trachomatis,Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология от генитални секрети или урина   75.00
30030 Диагностициране на 8 мутации (FV, protrombin, FXIII, PAI-1, MTHFR, Apo B, GPIIIa, FGB), основни генетични причини за тромбофилия, чрез Real-Time -PCR 340.00
30040 Enterovirus Real-TM, генетична детекция на ентеровируси 120.00
30050 Откриване на Сhlamydia trachomatis чрез Real-Time PCR 30.00
3022 Откриване на Bordetella pertussis/B. parapertussis/B. bronchiseptica чрез Real-TM 80.00
3023 Откриване на Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae чрез Real-TM 60.00

V. Пакетни услуги

30080 Урина за урокултура (двукратна) 22.00
30090 Гърлен секрет + носен секрет 40.00
3025 Очен секрет (от двете очи) 40.00
3026 Ранев секрет + носен секрет за носителство на Staphylococcus aureus 40.00
30100 Влагалищен секрет + цервикален секрет с намазки 45.00
3027 Културелно изследване на микроскопични гъбички по кожа и кожни придатъци (нокти, косми) - 2 проби 45.00
30110 Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + изследване за Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum 50.00
30120 Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Chlamydia trachomatic, Ureaplasma и Mycoplasma hominis чрез Real-Time PCR технология) 75.00
30130 Микробиологично изследване на проба от генитална система или урина + откриване на Neisseria gonorrhoeae, Clamydia trachomatic, Trichomonas vaginalis и Mycoplasma genitalium чрез Real-Time PCR технология) 85.00
3030 ELFA IgG, ELISA IgA, ELISA Surrogate Virus Neutralization Test (Vnab) SARS-CoV-2 85.00
3031 ELFA IgM, ELFA IgG, ELISA IgA, ELISA Surrogate Virus Neutralization Test (Vnab) SARS-CoV-2 105.00

VI. Микробиологичен скрининг

3017 Скринингово изследване носен/гърлен секрет за MRSA 6.00
3018 Скринингово изследване кожна лезия за MRSA 10.00
3019 Скринингово изследване урина (ESBL) 15.00
3020 Скринингово изследване фецес (VRE, ESBL) 20.00

VII. Микробиом

10207 Изследване на генитален микробиом от женска полова система чрез RT-PCR - лактобацили Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida spp, вируси (HSV-1, HSV-2, CMV) 80.00
10208 Изследване на генитален микробиом от мъжка полова система чрез RT-PCR - Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Candida spp. 80.00
10209 Изследване на орален микробиом чрез RT-PCR за най-честите причинители на пародонтоза. 50.00
10210 Изследване на чревен микробиом чрез RT-PCR - количествена оценка на общия брой микроорганизми и качествено и количествено определяне на 31 вида и рода бактерии. 150.00
10211 Изследване на кожен микробиом чрез RT-PCR за най-честите патогени, причиняващи заболявания на кожата и кожни придатъци - 12 вида патогенни гъбички и плесени 50.00
10212 Изследване на генитален, чревен и орален микробиом чрез RT-PCR /пакетна услуга/ 240.00

VIII. Други услуги

208 Дубликат на медицински документ 10.00
12 Консултация с хабилитиран лекар 50.00
13 Консултация с лекар 25.00
3028 Вземане на проба за микробиологично изследване (секрети, кръв и др.) 5.00
3029 Идентифициране на изолиран в чиста култура бактериален щам чрез MALDI-TOF 10.00
10205 Консултация с лекар със специалност 60.00
10206 Консултация с лекар със специалност 40.00

 

VI. КЛИНИКО - ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Хематологични изследвания

232 Вземане на венозна кръв /венепункция/: 3.00
233 Вземане на капилярна кръв 1.00
234 Кръвна картина, автоматично, без диференциално броене 5.90
235 Кръвна картина, автоматично, с диференциално броене: 9.90
237 Автоматично определяне на ретикулоцити 7.90
239 Диференциално броене на левкоцити-микроскопски 7.70
240 Морфология на еритроцити,микроскопски 7.70
243 СУЕ 2.00
245 Гликиран хемоглобин – Hb А1 С 12.00

II. Кръвосъсирване и фибринолиза

246 Време на кървене 2.90
247 Протромбиново време 5.90
248 аРТТ 5.90
249 Фибриноген 5.90
251 D-димер 30.00
252 Антитромбин 30.00
253 Протеин С/PrC/ 30.00

III. Електролити и микроелементи

257 Калий 3.00
258 Натрий 3.00
259 Хлорид 3.00
260 Калций - фотометрично 2.50
261 Са-ААS 10.00
262 iCa++ 5.00
264 Фосфор 2.50
266 Fe/AAS/ 5.00
267 ЖСК 5.00
268 Сu 20.00
269 Zn 20.00
270 Mg 10.00
271 Pb 25.00
272 Se 18.00
273 Cd 27.00
274 Аl 27.00
280 КАО 15.00

IV. Субстрати и метаболити

281 Билирубин - общ 3.00
282 Билирубин - директен 3.00
283 Глюкоза 3.00
283.1 Кръвно-захарен профил - 3 кратен 7.50
283.2 Кръвно-захарен профил - 4 кратен 10.00
283.3 Кръвно-захарен профил - 5 кратен 12.00
284 Креатинин 2.50
284.1 Креатинин-ензимен метод 5.00
285 Пикочна киселина 2.50
286 Урея 2.50
287 Амоняк 15.00
288 Липиден профил 10.00
289 Холестерол 2.50
290 HDL 3.00
291 LDL 3.00
292 VLDL 3.00
293 Триглицериди 3.00
294 Лактат 10.00

V. Ензими

297 АСАТ 3.00
298 АЛАТ 3.00
299 КК 3.00
300 КК-МВ 3.00
300.1 КК-МВ (mass) 15.00
301 ГТ 3.00
302 АФ 3.00
304 ЛДХ 3.00
306 а-Амилаза 3.00
307 Липаза 6.00

VI. Белтъци

309 Общ белтък 3.00
309.2 Антистрептолизин О (ASL) 10.00
309.5 PCR с метод Яффе 7.50
309.6 PCR с ензимен метод 10.00
310 Албумин 3.00
310.1 ACR в урина с метод Яффе 14.00
310.2 ACR в урина с ензимен метод 17.00
311 Протеинограма /в серум/ 18.00
311.1 Електорофореза на урина 18.00
311.2 Албумин в урината 10.00
312 Алфа-1-антитрипсин 19.00
315 С3 10.00
316 С4 10.00
317 S-церулоплазмин 19.00
322 Феритин 19.00
324 Ревматоиден фактор 10.00
325 в2-микроглобулин 20.00
326.1 CRP високочувствителен тест- имунотурбидиметричен 7.00
327 IgA 10.00
328 IgG 10.00
330 IgM 10.00
331 IgE 18.00
333 ИМФ-имунофиксация 75.00
335 Прокалцитонин 30.00

VII. Съединително-тъканни маркери

3390 N-MID-остеокалцин 18.00
3400 b- crosslaps 18.00

VIII. Хормони

341 FT3 15.00
341.1 Алдостерон 20.00
341.11 Алдостерон - Метод LC-MS/MS 62.00
341.2 Активен плазмен ренин 20.00
342 FT4 15.00
343 TSH 15.00
343.1 TSH - рецепторни антитела /TRAb/ 30.00
344 Atg /ТАТ/ 15.00
345 АТРО /МАТ/ 15.00
346 Тиреоглобулин 20.00
347 Кортизол 15.00
347.01 Кортизол - Метод LC-MS/MS 96.00
348 Пролактин 15.00
349 LH 15.00
350 FSH 15.00
351 Естрадиол 15.00
351.01 Естрадиол - Метод LC-MS/MS 96.00
352 Прогестерон 15.00
352.01 Прогестерон - Метод LC-MS/MS 96.00
353 Тестостерон 15.00
353.1 Тестостерон - метод LC-MS/MS 96.00
356 Свободен кортизол в урина 15.00
357 17-ОН прогестерон 20.00
358 Андростендион 20.00
358.01 Андростендион - Метод LC-MS/MS 96.00
359 Дехидроепиандростерон сулфат (DHEAS) 15.00
359.01 Дихидроепиандростерон - Метод LC-MS/MS 96.00
359.1 Дихидротестостерон - Метод LC-MS/MS 96.00
360 PTH 15.00
361 Имунореактивен инсулин 15.00
362 АКТХ 20.00
363 СТХ 20.00
364 Хомоцистеин 30.00
364.2 11-Деоксикортикостерон - Метод LC-MS/MS 96.00
364.3 11-Деоксикортизол - Метод LC-MS/MS 96.00
364.4 21-Деоксикортикостерон - Метод LC-MS/MS 96.00
364.6 Кортизон - Метод LC-MS/MS 96.00
364.7 Кортикостерон - Метод LC-MS/MS 96.00
364.8 17-Хидроксипрогестерон - Метод LC-MS/MS 96.00
3649 Стероиден профил – 14 хормона с LC-MS/MS 258.00
11531 17-ОН прогестерон - Метод LC-MS/MS 98.00
11532 17-ОН прогестерон - Метод LC-MS/MS 25.00
11534 SARS-CoV2 неутрализиращи антитела 40.00
11535 Протеин S свободен 30.00
11536 С-пептид 15.00

IХ. Витамини

365 Витамин В12 20.00
3651 365.1 - 25-ОН-Витамин Д - имунохимичен метод 28.00
365.2 25-ОН-Витамин Д - метод LC-MS/MS (консултация/препоръка) 58.00
3660 Фолат 20.00

Х. Лекарства

3670 Валпроева киселина МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3674 Бриварацетам МЕТОД LC-MS/MS 38.00
3680 Дифенилхидантоин МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3690 Еверолимус МЕТОД LC-MS/MS 62.00
3700 Етосукцимид МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3701 Зонизамид МЕТОД LC-MS/MS 38.00
3711 Карбамазепин МЕТОД LC-MS/MS 36.00
37101 Карбамазепин епоксид МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3712 Лакозамид МЕТОД LC-MS/MS 38.00
3730 Ламотригин МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3740 Леветирацетам МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3741 Микофенолова киселина МЕТОД LC-MS/MS 52.00
3750 Монохидроксикарбамазепин МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3760 Сиролимус МЕТОД LC-MS/MS 62.00
3770 Такролимус МЕТОД LC-MS/MS 62.00
3771 Теофилин МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3773 Топирамат МЕТОД LC-MS/MS 38.00
3780 Фенобарбитал МЕТОД LC-MS/MS 36.00
3800 Циклоспорин МЕТОД LC-MS/MS 62.00
3810 Определяне на литий в серума 6.00
3850 Фармакотерапевтична консултация 92.00
3851 Кветиапин 52.00
3861 Винкомицин 22.00
3862 Пакет от два антиконвулсанта 48.00
3863 Пакет от три антиконвулсанта 66.00
3864 Фенотипиране на ДПД чрез определяне на урацил 98.00
3865 Оланзапин 62.00
3866 Рисперидон 62.00
3867 9-Хидроксирисперидон 62.00
3868 Клоназепам 62.00
3869 Халоперидол 62.00

ХI. Туморни маркери

387 PSA - total 15.00
388 PSA - free 15.00
389 СА 15-3 15.00
390 СА 125 15.00
391 СА 19-9 15.00
392 СЕА 15.00
393 Алфа-фетопротеин 15.00
394 Човешки hCG 15.00
395 СА 72-4 15.00
395.1 Хромогранин А 58.00

ХII. Миокардни маркери

397 Тропонин Т /І/ - високочувствителен 15.00
397.1 Определяне на натрийуретични пептиди - NT-pro-BNP 45.00

ХIII. Урина

399 Химично изследване със сухи тестове, комплексно 2.00
399.1 Окултни кръвоизливи 7.00
401 Седимент - автоматично количествено изследване 3.00
402 Количествено химично изследване, на показател по: 3.00
403 Дизморфни еритроцити 10.00

ХIV. Пунктати (гръбначно-мозъчна, плеврална, ставна и коремна течности)

404 (Пунктати) Количествено химично изследване, на показател по: 3.00
405 Автоматично броене и диференциране на клетки в пунктати 10.00
406 Анализ на бъбречни конкременти 25.00

ХV. Функционални изследвания

407 ОГТТ - 3 кратен 9.00
408 ОГТТ - 4 кратен 12.00
408.1 ОГТТ - 5 кратен 15.00
409 Креатининов клирънс 8.00

ХVI. Маркери за вирусни хепатити, СПИН и сифилис

409.1 Anti-HAV IgM 15.00
409.2 HBsAg 17.00
409.3 HBeAg 15.00
409.4 Anti HBc Total 15.00
409.5 Anti-HCV 12.00
409.6 Определяне на анти -В2гликопротеин 1– ИгГ и ИгМ клас, всяко по: 12.00
409.7 Сифилис 6.00
409.8 Anti HBsAg 15.00

ХVII. Хематологични - други

410 Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00
411 Оцветяване на лимфен възел 5.00
412 Оцветяване на плеврален пунктат 2.00
413 Разчитане на миелограма 60.00
414 Мануално разчитане на ДКК и еритроцитна морфология 25.00
415 Оцветяване и броене на ретикулоцити 15.00
244 Цитологично изследване на костен мозък, лимфен възел 60.00

ХVIII. Цитохимични изследвания

417 Липиди 15.00
418 Пероксидаза 15.00
419 PAS 15.00
420 Сидеробласти 15.00
421 Гранулоцитна алкална фосфатаза 15.00
422 Неспецифична естераза 15.00

ХIХ. Кръвосъсирване и фибринолиза - други

422.1 Антокардиолипинови антитела 15.00
422.2 Анти-B2-GP-1 антитела 18.00
422.3 Анти-Annexin-V антитела 18.00
423.1 Тромбоцитна агрегация с индуктор Арахидонова к-на (АА) 30.00
423.2 Тромбоцитна агрегация с индуктор АДФ 30.00
423.3 Тромбоцитна агрегация с индуктор Андреналин (Епинефрин) 16.00
423.4 Тромбоцитна агрегация с индуктор Колаген 16.00
423.5 Мутация на фактор V (G1691A) 30.00
423.6 Мутация на фактор II (G20210A) 30.00
423.7 Мутация на фактор на MTHFR (C677T) 30.00
423.8 Мутация на фактор на MTHFR (A1298C) 30.00
423.9 Антифосфолипидни антитела 18.00

 

VII. ИМУНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

I. Общи имунологични изследвания

42401 Определяне на общи имуноглобулини ИгМ компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с турбидиметрия 12.00
42402 Определяне на общи имуноглобулини ИгГ компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с турбидиметрия 12.00
42403 Определяне на общи имуноглобулини ИгА компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с турбидиметрия 12.00
42404 Определяне на общи имуноглобулини С3 компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с турбидиметрия 12.00
42405 Определяне на общи имуноглобулини С4 компоненти на комплемента в серум и други биологични течности с турбидиметрия 12.00
424.1 Панел Скрининг хуморален имунитет: ИгГ, М,А,Е,ИгГ1,2,3,4,С3,С4, АНА, ПКК+ СРП 290.00
425 Определяне на ИгД в серус с турбидиметрия 25.00
42601 Определяне на субкласове на ИгГ1 в серум с турбидиметрия 55.00
42602 Определяне на субкласове на ИгГ2 в серум с турбидиметрия 55.00
42603 Определяне на субкласове на ИгГ23 в серум с турбидиметрия 55.00
42604 Определяне на субкласове на ИгГ4 в серум с турбидиметрия 55.00
427 Определяне на активност на комплемент CH-50 115.00
427.1 Определяне на функционалната активност на класически, манозен и алтернативен път на комплемента 220.00
428 Определяне С1естеразен инхибитор - функционално изследване 80.00
428.1 Определяне на С1 естеразен инхибатор - количествено изследване 35.00
42901 Определяне на свободни капа с турбидиметрия 50.00
42902 Определяне на ламбда леки вериги с турбидиметрия 50.00
430 Определяне на общи имуноглобулини Е 25.00
433 Определяне на ревматоиден фактор скрининг (IgG+IgM+IgA) 25.00
433.1 Панел: Скрининг за колагеноза:АНА+РФ+Иг+С3,С4, AST+ CRP+APL 170.00
434 Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/ 12.00
435 Определяне на С-реактивен протеин 15.00
436 Определяне на криоглобулини-качествено изследване 9.00
437 Определяне на антинуклеарни антитела в серум (АНА) 25.00
43801 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: DNA 25.00
43802 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: Sm 25.00
43803 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: RNP 25.00
43804 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: Scl - 70 25.00
43805 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: ss - A(Ro) 25.00
43806 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: ss – B(La) 25.00
43807 Определяне на антинуклеарни антитела срещу нуклеарни антигени: хистони 25.00
438.1 Панел ANA профил(nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl70, PM-
Scl100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, RibP, AMA- M2, DFS70)
80.00
438.21 Определяне на постваксинален отговор към протеинови антигени (дифтериен анатоксин) 30.00
438.22 Определяне на постваксинален отговор към протеинови антигени (тетаничен анатоксин) 30.00
43901 Определяне на постваксинален отговор към полизахаридни антигени (анти-пневмококов антиген ) 40.00
43902 Определяне на постваксинален отговор към полизахаридни антигени (хемофилус инфлуенце) 40.00
439.1 Пакет постваксинален отговор към SARS-CoV2 (специфични Т лимфоцити срещу COVID-19 и неутрализиращи антитела) 230.00
439.2 Определяна на специфични Т-лимфоцити срещу COVID-19 чрез ELISPOT технология 200.00
439.3 Определане на неутрализиращи антитела SARS-CoV2 IgG (ELISA) 35.00
4401 Определяне на ANCA screen 25.00
4402 Определяне на MPO 25.00
4403 Определяне на PR5 25.00
44101 Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум - ИгГ клас 25.00
44102 Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум - ИгМ клас 25.00
441.11 Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин - ИгГ клас 25.00
441.12 Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин - ИгМ клас 25.00
441.21 Определяне на антитела срещу протромбин - ИгГ клас 25.00
441.22 Определяне на антитела срещу протромбин - ИгМ клас 25.00
441.3 Определяне на антитела срещу цикличен цитрулиниран пептид (anti CCP-Ab) 25.00
441.4 Количествено определяне на BDNF с ELISA метод 50.00
442.1 Панел Антифосфолипиден синдром :Anti-ACL, anti- b2 GP I, anti-PS, anti-PT, anexin V 200.00
44301 Определяне на антитела към анексин V – ИГГ клас 25.00
44302 Определяне на антитела към анексин V – ИгМ клас 25.00
444 Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум 25.00
444.1 Панел Васкулит: АНА+ MPO+PR3+GBM 90.00
44501 Определяне на анти-TTG от клас IgA/ IgG 25.00
44502 Определяне на анти-DGP от клас IgA/ IgG 25.00
445.1 Панел Целиакия: Анти TTG IgG/IgA, DGP IgG/IgA, IgA, HLA DQ 160.00
445.2 Определяне на анти-ендомизиумни антитела (ЕМА) в серум 45.00
446 Определяне на Th17 клетки (CD4+CD161+CD196+) 60.00
447 Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия 45.00
448 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-стандартен панел 135.00
448.1 Панел Скрининг за имунен дефицит: ИгГ, М, А, Е, ИгГ1,2,3,4,С3,С4, АНА, + разширен кл.статус + ПКК+ СРП 450.00
449 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити-разширен панел 200.00
450 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - трансплантационен панел 295.00
451 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен маркер по: 35.00
452 Флоуцитометрично определяне на CD34 положителни клетки- абс. брой, процент и виталност 195.00
453 Флоуцитометрично определяне на НК клетки 80.00
453.1 Панел Репродукция: клетъчен статус при репродукция, ANA. Антикардиолипинови и анти-β2 антитела 270.00
453.2 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити при репродуктивни неуспехи 150.00
454 Определяне на Т регулаторни клетки (CD4 + CD25 + CD127 low) 50.00
454.1 Флоуцитометрично определяне на Т клетъчна функционална активност 195.00
455 Определяне на цитокини, на всеки по: 35.00
455.1 Количествено мултиплексно определяне на панел от 10 цитокини (GM-CSF, TNF-алфа, IL-4, IL-6, IL-8, IFN-гама, IL-10, IL-5, IL-2, IL-1бета) с флуориметрични методи 200.00
456 HLA типизиране – А, - В, - DRВ1 типизиране 320.00
457 HLA типизиране – А, - В, - DRВ1,- DQВ1 типизиране 370.00
458 Изследване на HLA – В локус /ДНК- SSP метод/ 180.00
459 Изследване на HLA – А локус /ДНК-SSP метод/ 120.00
460 Изследване на HLA – DRВ локус /ДНК-SSP метод/ 150.00
461 Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК-SSP метод/ 100.00
461.1 Изследване на HLA-C локус /ДНК-SSP метод/ 140.00
461.2 HLA типизиране чрез Real time PCR-SSP 900.00
46201 HLA типизиране с висока разрешителна способност - А 300.00
46202 HLA типизиране с висока разрешителна способност - B 300.00
46203 HLA типизиране с висока разрешителна способност - C 300.00
46204 HLA типизиране с висока разрешителна способност - DRB1 300.00
46205 HLA типизиране с висока разрешителна способност - DQB1 300.00
46206 HLA типизиране с висока разрешителна способност - DPB1 300.00
46207 HLA типизиране с висока разрешителна способност - DQA1 300.00
463 Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия 40.00
464 Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/-скрининг 215.00
464.1 Изследване на автоантитела, различни от HLA - група 1, 2 и 3 200.00
465 Спецификация на циркулиращи алоантитела HLA клас І  500.00
465.1 Изследване на специфични цитотоксични HLA клас I алоантитела с C1q Luminex технология 530.00
466 Кросмач реакция-флоуцитометричен метод 270.00
466.1 Изследване за донор специфични антитела с Luminex технология 200.00
467 Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити -разширен панел за изследване на хематологично болни 260.00
46801 Определяне на анти -В2гликопротеин 1– ИгГ клас 25.00
46802 Определяне на анти -В2гликопротеин 1– ИгМ клас 25.00
46901 Определяне на антикардиолипинови антитела ИгГ клас 25.00
46902 Определяне на антикардиолипинови антитела ИгМ клас 25.00
470 Спецификация на циркулиращи алоантитела HLA клас ІІ 400.00
470.1 Изследване на специфични цитотоксични HLA клас II алоантитела с C1q Luminex технология 430.00
471 Определяне на C 1 q фракция на комплемента 80.00
47201 Определяне на АМА /антимитохондриални антитела/, чрез индиректна имунофлусценция 20.00
47202 Определяне на АГМА /антигладкомускулни антитела/, чрез индиректна имунофлусценция 20.00
472.11 Определяне на други автоантитела при автоимунни чернодробни болести - АМА-М2 25.00
472.12 Определяне на други автоантитела при автоимунни чернодробни болести - LKM-1 25.00
472.2 Панел  автоимунни чернодробни заболявания- 9 антигена (AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52) 80.00
473 Определяне на М. tuberculosis специфични Т клетки 120.00
474 Изследване на митохондриални ДНК мутации (ДНК секвениране) на регион по: 125.00
474.11 Качествено определяне на CMV-DNA, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.12 Качествено определяне на EBV-DNA, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.13 Качествено определяне на BK-DNA, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.14 Качествено определяне на HBV-DNA, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.15 Качествено определяне на HCV-RNA, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.16 Качествено определяне на HHV-6, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.17 Качествено определяне на HSV1/2, аденовирус чрез RT-PCR 75.00
474.2 Изследване на всички известни патогенни мутации в митохондриалния ДНК геном с NGS (новогенерационно секвениране) технология 546.00
475 Изследване на химеризъм – ДНК метод, на проба по: 270.00
475.1 PCR тест за доказване на COVID-19 /SARS-Cov2 RNA/ 85.00
476 Изолиране на ДНК 27.00
476.1 Изследване на KIR генен полиморфизъм (ДНК PCR-SSP метод) 190.00
476.2 Изследване на генетичен полиморфизъм на KIR лиганди (ДНК PCR-SSP метод) 105.00
476.6 Количество определяне на вирусен товар на човешки полиомен ВК вирус (BKV) чрез RT-PCR 125.00
477 Активиране на търсене в регистър 300.00
477.1 Експертиза, обработка, съхранение на тъкани и клетки за алогенна трансплантация 5000.00
477.2 Временно съхранение на хемопоетични стволови клетки (ХСК) за ден за единица материал 2.00
478 Определяне на вирусния товар на хепатит В чрез ДНК-PCR Taq Man метод 125.00
479 Определяне на вирусния товар на хепатит С чрез ДНК-PCR Taq Man метод 125.00
479.1 Количествено определяне на вирусен товар СМV-DNA чрез RT-PCR 125.00
479.2 Количествено определяне на вирусен товар EBV-DNA чрез RT-PCR 125.00
479.4 Определяне на HBV резистентност (определяне дивия тип, мутантни типове или полиморфизми на кодони 80,180,181,204 и 236 от HBV полимеразния ген) 240.00
479.5 Определяне на HСB генотип (определяне на 6-те генотипа на вируса - 1а,1b,2a/b,2b,2c,3a,3b,3c,3kq4a/c/d,4e,4f,4h,5a,6a/b) 240.00
479.6 Количество определяне на аденовируси чрез RT-PCR 125.00
479.7 Количествено определяне на херпес симплекс вируси тип 1 и 2 (HSV-1/2) чрез RT-PCR 125.00
479.8 Количествено определяне на човешки херпес вирус 6 (HHV-6 чрез RT-PCR) 125.00
479.9 Изследване на гени (307 гена), свързани с първични имунни дефицити с NGS технология 2200.00
11510 Комплемент фиксиращи алоантитела - клас I, C3d с Luminex технология 400.00
11511 Комплемент фиксиращи алоантитела - клас II, C3d с Luminex технология 400.00
11512 Комплемент фиксиращи алоантитела - клас II, C3d с Luminex технология 230.00
11513 Експертиза, обработка и замразяване на тъкани и клетки за алогенна трансплантация 3000.00

 

VIІI. АЛЕРГОЛОГИЧНИ И КЛИНИКО - ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

480 Кожно-алергично тестуване с един диагностичен алерген 3,00
481 Спирометрия 30,00
482 Бронходилататорен тест с Вентолин 50,00
485 Назален провокационен тест с алергени 60,00
486 Ехография на околоносни кухини 20,00
487 Назална цитонамазка и лаваж на еозинофили 30,00
489 Акустична Риноманометрия 35,00
490 Разширена европейска стандартна серия за епикутанно тестуване 80,00
491 Козметична серия за епикутанно тестуване 80,00
492 Други професионални серии за епикутанно тестуване 40,00
493 Серия за " прик тест" 40,00
494 Тестуване за латекс - алергия 5,00
495 Автоложен скин серум тест 20,00
496 Епикутанно тестуване със серия за фотопач тест 40,00
497 Издаване на алергологичен паспорт 5,00
498 Проба Манту 10,00

IX. ХИРУРГИЯ

I. Специфични процедури

3050 Хирургична операция за лечение на болестно затлъстяване 11000,00
3051 Езофагеална манометрия с висока резолюция 350,00
3052 24-часов импеданс рН-метрия 450,00

II. Общи услуги

499 Шев на малка рана + обработка + упойка 30,00
500 Шев на голяма рана + обработка + упойка 60,00
501 Вторичен шев + обработка + упойка 45,00
502 Сваляне на конци 10,00
503 Поставяне на дрен 15,00
504 Смяна на дренаж 15,00
505 Премахване на кърлеж - оперативно 42,00
506 Премахване на кърлеж - не оперативно 34,00

III. Анестезия и интензивно лечение с включен консуматив на болницата

507 Обща интубационна анестезия 280,00
508 Спинална вертикална 120,00
509 Венозна анестезия 150,00
510 Анестезия при диагностични процедури 100,00
511 Поставяне на централен венозен път 100,00
512 Епидурална анестезия 150,00
10501 Поставяне на епидурален катетър 160,00

IV. Операции

513 Малка оперативна интервенция 250,00
514 514 Средно тежка оперативна интервенция 500,00
515 Голяма оперативна интервенция 750,00
516 Много-голяма оперативна интервенция 900,00
517 Лапароскопска холецистектомия 750,00
305 Хирургична операция за лечение на болестно затлъстяване 11000,00
В IV. "Операции" не са включени цени за израходвани лекарства, консумативи, изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго.  

V. Избор на операционен екип

518 Малка оперативна интервенция 250,00
519 Средно тежка оперативна интервенция 500,00
520 Голяма оперативна интервенция 750,00
521 Много-голяма оперативна интервенция 900,00
522 Лапароскопска холецистектомия 750,00

 

X. УРОЛОГИЯ

523.1 Катетеризации на мъж – без осигуряване на катетър 40,00
523.2 Катетеризации на мъж – с осигуряване на катетър 45,00
523.3 Катетеризации на жена – без осигуряване на катетър 40,00
523.4 Катетеризации на жена – с осигуряване на катетър 45,00
524 Биопсия на простата 120,00
525 Цистоскопия с локална анестезия 100,00
526 ЕЛПК 400,00

XІ. НЕФРОЛОГИЯ И ХЕМОДИАЛИЗА

527 Хемодиализа 280,00
528 Поставяне на траен (Пермкат) катетър 300,00
528.1 Поставяне на временен ЦВК 80,00
533 Имплантация на перитонеален катетър 400,00
534 Експлантация на перитонеален катетър 250,00
535 Плазмафереза 350,00
536 Плазмафереза с консумативи 3500,00
536.1 Имплантация на временен съдов достъп за хемодиализа 200,00
536.2 Консултация на пациент за бъбречно заместващо лечение 150,00

XII. ИЗСЛЕДВАНИЯ В КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ

537 Тест за определяне на хлориди в потта 60,00
538 Изследване на специфични IgE c kit CLA Atopy 20 110,00
539 Цитология на спонтанно отделена или индуцирана храчка 40,00
10701 Дихателна функция при деца в ранна възраст /IOS/ 40,00
10702 Бронхопровокационен тест с физическо натоварване /БПТ/ 60,00
10703 Бронхоалвеоларен лаваж /БАЛ/ цитология 50,00

XIIІ. ОФТАЛМОЛОГИЯ

I. Изследвания и манипулации

540 Електроретинография 40,00
541 Периметрия /по 15.00лв. на око/ 30,00
542 Ехография 40,00
543 Изследване на цветно зрение 30,00
544 Изследване по Голдман 20,00
545 Гониоскопия 20,00
546 Тонометрия 10,00
547 Очни манипулации 30,00
548 Флуоресцеинова ангиография 100,00
548.1 Оптична кохерентна томография 100,00

II. Операции /офталмологични/

549 Отстраняване на чужди тела 50,00
550 Отстраняване на милиум от клепач, калциеви инфаркти от конюктива 50,00
551 Отстраняване на чужди тела от роговица 100,00
552 Отстраняване на шевове от корнеа и склера 30,00
553 Отстраняване на тумор от конюнктива или клепач /малък, голям/ 250,00
554 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища 250,00
555 Сондиране и лечение на стеноза на слъзните пътища при дете до 3 г. 300,00
556 Екстирпация на слъзна торбичка 400,00
557 Пластична корекция на очната цепка или епикантус 250,00
558 Пластична корекция на ектропиум,ентропиум, трихиазис или дистрихиазис 350,00
559 Операция на птоза 350,00
560 Операция на птоза със скъсяване на повдигача на клепача 350,00
561 Пластика на клепач със свободна кожна трансплантация 400,00
562 Операция на конюнктивални сраствания 300,00
563 Операция на птеригиум 350,00
564 Операция на птеригиум с лимбоконюнктивопластика 400,00
565 Операция на един очен мускул 300.00
566 Добавка за операция на всеки следващ очен мускул 100,00
567 Кюретаж на роговицата 50,00
568 Термо-или криотерапия на роговица или конюнктива 150.00
569 Операция на предна камера 250,00
570 Трансплантация на роговица 1000,00
571 Операция на катаракта /евентуално с иридектомия/ 400.00
572 Факоемулсификация с имплантация на интраокулярна леща 500.00
573 Факотрабекулектомия 700.00
574 Екстракапсулирана катарактна екстракция с имплрантация на интраокулярна леща 400,00
575 ИАГ - процедури /копсулотомия/иридектомия/ 150,00
576 Имплантация на интраокулярна леща 300.00
577 Операция на усложнена катаракта 500.00
578 Екстракция или репозиция на интраокулярна леща 350.00
579.1 Циклодиатермична или криоциклотермична операция при възрастни 350.00
579.2 Циклодиатермична или криоциклотермична операция при деца 400.00
580 Голяма операция на глаукома /гониотрепанация, гониотомия, трабекулотомия, трабекулектомия/ 400,00
581 Лазерна коагулация на ретина и хориоидея 150,00
582 Плеоптично лечение за деца един курс /5 дни/ 200,00
583 Изследвания и поцедури под обща анестезия при деца 200,00
584 Операции при отлепена ретина 500.00
585 Предна витректомия 300.00
586 Парс плана витректомия 700,00
587 Експлантация на силиконови инпланти след отлепване на ретината 200,00
588 Евакуация на силиконово масло 400,00
589 Оперативно отстраняване на тумор от ириса 500,00
590 Операция на вторична катаракта - дисцизия 300,00
591 Енуклеация 400.00
592 Операция на орбитното съдържимо 600,00

ХIV. КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

I. Общи услуги и тестове

593 Криотерапия на кожа 5,00
594 Епилация на косми 40,00
595 Кюретиране на рани,брадавици,кондиломи 40,00
596 Електрокоагулация 20,00
597 Химиохирургия на остри кондиломи 20,00
598 Химиохирургия на преканцерози 40,00
599 Дермабразио 35,00
600 Лечение на акне 15,00
601 Склерозиране на малки венозни сплитове 35,00
602 Обикновена кожна пластика с ламба 250,00
603 Сложна кожна пластика или трансплантация на кожа 350,00
604 Ексцизия на малък тумор 80,00
605 Операция на липом 140,00
606 СО2 лазер - тест 30,00
607 СО2 лазер - премахване на доброкачествени образувания по кожата 60,00
608 СО2 лазер - лазерен пилинг 500,00
609 IPL - тест 30,00
610 IPL - съдови лезии, пигментни лезии, хипертихоза – начална цена 20.00 лв. + по 2.00 лв. на импулс  
611 Извършване на външен лабораторен контрол за сифилис и издаване на съответния Сертификат 200,00
612 Тест за ДНК диагностика на инфекция с Хламидия трахоматис 90,00
613 Тест за ДНК диагностика на инфекция с Найсерия гонорее 90.00
614 Тест за ДНК диагностика на инфекция с Хламидия трахоматис и Найсерия гонорее 110,00
615 Фотодинамична терапия / ФТП / 160,00

II. Малки и средни оперативни интервенции

616 Биопсии на трудно диагностицирани клинични случаи 100,00
617 Ексцизии на рискови диспластични невуси до 1 см. 220,00
618 Оперативно лечение на малки базоцелуларни карциноми до 1 см. 220,00
619 Оперативно лечение на спиноцелуларни карциноми до 1 см. 220,00
620 Оперативно отстраняване на облигатни преканцерози - актинични кератози; cornu cutaneum; кератоакантоза; себорейни веруки; condylomata ac.; брадавици; фиброми и др. 220,00
621 Хирургично лечение на кожни карциноми от 1-5 см. Със съотметни пластични корекции на оперативния дефект 380,00
622 Лечение на повърхностни ММ без регионални метастази 450,00
623 Корекция на цикатриси 190,00
624 Хирургическо лечение на доброкачествени кожни тумори - липоми, дерматофиброми, кисти и доброкачествени тумори на мастни и потни жлези, космени структури / хидрозаденитис супуратива, трихоепителиома, хидроаденоми, хидроцистоми, цилиндроми, себацейни кисти 290,00
625 Оперативно отстраняване на по-дълбоки татуировки с помощта на автоложки кожни трансплантати 560,00
626 Хирургично отстраняване на хемангиоми 220,00
627 Отстраняване на доброкачествени образувания по клепачи - ксантелазми; сирингоми; хордеолум 360,00
В III. "Малки и средни оперативни интервенции" не са включени цени за израходвани лекарства, консумативи, изследвания и други разходи, свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго.  

III. Pентген и физиотерапия

628.1 NB-UVB/кабина/ 12,00
628.2 NB-UVB/локална/ 12,00
628.3 NB-UVB/гребен/ 12,00
628.4 UVA 1/кабина/ 15,00
628.5 PUVA 1/кабина/ 10,00
628.6 PUVA 1/локална/ 8,00
629 Фототест с апарат "Multitester" 30,00
629.1 Фото"patch"тест с апарат "Multitester" 35,00
631 Салман система /балнео плюс и увапур кабина/ на сеанс 15,00

IV. Имунодиагностични изследвания

40050 Определяне на антитела срещу Дезмоглеин 1 в серум 25,00
40051 Определяне на антитела срещу Дезмоглеин 3 в серум 25,00
40052 Определяне на антитела срещу Енвоплакин в серум 25,00
40053 Определяне на антитела срещу BP180-NC16A в серум 25,00
40054 Определяне на антитела срещу BP230 в серум 25,00
40055 Определяне на антитела срещу Колаген тип VII в серум 25,00

XV. КОЗМЕТИЧНО-ЕСТЕТИЧНИ ОПЕРАЦИИ

632 Остраняване на бръчки по лицето и шията /facelift/ 5500,00
633 Остраняване на бръчки по челото /frontlift/ 4000,00
634 Долен (шиен) лифтинг 4000,00
635 Отстраняване на бръчки по горните клепачи /горна блефаропластика/ 2400,00
635.1 Отстраняване на бръчки по горните клепачи /горна блефаропластика/ с обща анестезия 2700,00
636 Отстраняване на бръчки по долните клепачи /долна блефаропластика/ 3100,00
637 Отстраняване на бръчки по долните клепачи /долна блефаропластика/ и лифтинг на среден лицев етаж 3500,00
638 Отстраняване на бръчки по долните клепачи /долна блефаропластика/ и лифтинг на среден лицев етаж 3500,00
638.1 Браулифт (повдигане на вежди) 4000,00
639 Козметична ринопластика /корекция на носа/ 5000,00
640 Корекция на къс френулум на езика или устната 1200,00
641 Оперативно уголемяване на горна устна 1500,00
642 Намаляване на ушна мида и корекция на клепнали уши с обща анестезия 3100,00
642.1 Едностранна аурикулопластика 1800,00
642.2 Едностранна аурикулопластика с обща анестезия 2100,00
642.3 Намаляване на ушна мида и корекция на клепнали уши без обща анестезия 2800,00
643 Корекция на ушни лобулуси 1000,00
644 Редукционна мамапластика /намаляване на бюста/ двустранна 5000,00
644.1 Редукционна мамапластика едностранна 3300,00
645 Корекция на инвертирана мамила – двустранно 1800,00
645.1 Корекция на инвертирана мамила – двустранно с обща анестезия 2100,00
645.2 2-ра процедура липофилинг на гърди 1800,00
646 Намаляване на ареола – двустранно 2300,00
646.1 Едностранно уголемяване на гърда с протеза – без стойността на имплантите 2950,00
647 Мастопексия /повдигане на бюста/ 4300,00
647.1 Конструиране на гърдите при гинекомастия 4300,00
648 Уголемяване на бюста с протези – без стойността на имплантите 5300,00
648.1 Уголемяване на бюста със собствена мастна тъкан 5000,00
648.2 Отстраняване на мамарни импланти 2300,00
648.3 Уголемяване с повдигане на бюста – без стойността на имплантите 6600,00
649 Отстраняване на кожни и подкожни образувания с козметична цел  до 1 кв.см 375,00
649.1                      - над 1 кв.см     475,00
650 Корекция на цикатрикс по козметични съображения до 2 кв. см. 500,00
650.1 Корекция на цикатрикс по козметични съображения над 2 кв. см. 1000,00
652 Отстраняване на чужди тела от пенис и скротум 2100,00
653 Дермабразио 2100,00
654 Пластика на предна коремна стена /абдоминопластика/ 5000,00
654.1 Миниабдоминопластика 4500,00
655 Отстраняване на бричове и увисвания по кожата  /липектомия/ (включително брахиопластика и корекции в зоната на бедрата) 4500,00
655.1 Белт липектомия 6000,00
656 Липосукция - цена на зона (примерно ханш двустранно) 1100,00
657 Профилактична мастектомия по желание на пациентката 4500,00
659 Контуриране на подбедриците – без стойността на имплантите 4500,00
660 Липофилинг на зона на лицето (зони - устни; назолабиални гънки; скули; долни клепачи; мандибуларен контур; темпорална област) 1000,00
660.1 Липофилинг на цялото лице 2000,00
660.2 Втора процедура липофилинг на цялото лице 1000,00
662 Трансплантация на коса до 1000 графта 4000,00
662.1 Трансплантация на коса над 1000 графта - на графт по  3,00
663 Отстраняване на ксантелазми 600,00
664 Пластика на брадичката (ментопластика), без стойността на имплантанта, с козметична цел 2750,00
665 Естетична корекция на полови органи - пластика на малки срамни устни 2400,00
665.1 Поставяне на тестикуларен имплант, без стойността на импланта 2800,00
6652 Циркумцизия при възрастен 1500,00
666 Глутеопластика /естетична корекция на седалище/ с глутеални импланти - без стойността на импланта 5600,00
666.2 Глутеопластика на седалището със собствени тъкани, без импланти     5600,00
666.3 Липофилинг на седалището 4000,00
666.4 2-ра процедура липофилинг 2000,00
666.5 Радиочестотен лифтинг на тъканите и радиочестотна липосукция на зона      3000,00

ХVІ. НЕВРОЛОГИЯ

I. Услуги в неврологията

667 Невропсихологично изследване при деца 50,00
668 Афазиологично изследване 50,00
669 Невропсихологично изследване при деменции 60,00
670 Невропсихологична терапевтична сесия 30,00
671 Невропсихологичен профил 100,00
672 Невропсихологично изследване - обща оценка 40,00
673 Тонална аудиометрия 40,00
674 Базов отоневрологичен преглед 80,00
674.1 Комплексно отоневрологично изследване 160,00
674.2 Контролно отоневрологично изследване 80,00
681 Невроофталмологично изследване 50,00
681.1 Комплексно невро-офталмологично изследване 160.00
681.2 Контролно невро-офталмологично изследване 70,00
682 Скиаскопия 10,00
683 Екзофталмометрия 8,00
684 Кинетична периметрия с Кугел периметър 15,00
685 Биомикроскопия на преден очен сегмент 15,00
686 Офталмоскопия 15,00
687 Изследване на двойни образи и анализ 20,00
688 Компютърна периметрия с DICON периметър 38,00
689 Видеоокулография 50,00
690 ЕМГ /иглена/ 80,00
691 Електроневрография /ЕНГ/ 70,00
692 Еф-вълна 20,00
693 Исхемичен тест 20,00
694 Миастенна реакция 20,00
695 Миастенна реакция със синтостигминов тест 40,00
696 Н-рефлекс 20,00
697 Мигателен рефлекс 20,00
698 Рутинно ЕЕГ 60,00
699 Рутинно ЕЕГ с консултация 80,00
700 ЕЕГ с допълнителни активационни процедури 40,00
701 Мозъчна картография,спектрален анализ 50,00
702 Изследване на съня /полисомнографско/ -дневен сън 50.00
703 Полисомнография 200,00
704 Полисомнография със СРАР 250,00
705 Тричасово видео ЕЕГ мониториране 100,00
706 Целонощно полисомнографско-видео - ЕЕГ изследване 150,00
707 Целонощно полисомнографско-видео - ЕЕГ изследване с СРАС 200,00
708 Кортикография и дълбоки електроди по време на неврохирургична операция 100,00
709 Магнитна стимулация 12,00
710 Магнитна стимулация с ЕЕГ 37,00
711 Магнитна стимулация с моторен акционен потенциал 18,00
711.1 Транскраниална магнитна стимулация   /за един сеанс/ 30,00
712 Видео ЕЕГ с два часа сън 150,00
713 Видео картография 280,00
714 Зрителни потенциали 30,00
715 Слухови потенциали 25,00
716 Соматосензорни потенциали 40,00
717 Евокирани потенциали /една модалност/ 35,00
718 Комбинация от две модалности за евокирани потенциали 60,00
719 Краниокорпография 9,00
720 Цветно кодирана доплерова сонография на каротидни и вертебрални съдове 75,00
721 Доплер сонографско мониториране на вертебрални съдове 85,00
722 Доплерова сонография на артерии на крайници 65,00
723 Доплерова сонография на вени на крайници 65,00
724 Доплерова сонография на екстра и интракраниалните съдове 60,00
725 Мониториране-функционални проби /ТДС/ 60,00
726 Доплерова сонография-мониториране за емболи /ТДС/ 70,00
727 Доплерова сонография мониториране по време на операции 300,00
728 Цветно кодирана доплерова сонография на каротидни съдове 65,00
729 Контрастно ехографско изследване 120,00
730 Цветно кодирана доплерова сонография на вертебрални съдове 50,00
731 Транскраниална цветно кодирана Доплерова сонография и power доплер 65,00
732 Цветно кодирана Доплерова сонография и power на каротидни и вертебрални съдове и транскраниална 85,00
733 Изследване на периферна вегетативна нервна система 75,00
734 Изследване на централната вегетативна нервна система 75,00

II. Ликвор и други пунктати

735 Пакет "Общо изследване" 60,00
736 Пакет "Ликворна електрофореза и имуноглобулини 130,00
736.1 Пакет "Изоелектрофокусиране" 90,00
737 Индивидуални белтъци /за всеки белтък/ x 20.00
738 Имуноглобулини /за всеки имуноглобулин/ x 20.00
739 Ензими 10,00
740 Лактат /пируват/ 10,00
741 Капа и ламбда леки вериги 50,00
742 Оцветяване на туморни клетки 20,00
743 Изоензими на ЛДХ 25,00
744 Ликворна електрофореза и имуноглобулини 90,00
745 IgG-РИД 10,00
746 IgA-РИД 10,00
747 IgM-РИД 10,00
748 Албумин 10,00
749 Преалбумин 20,00
750 a-кисел гликопротеин 20,00
751 a-макроглобулин 20,00
752 Церулоплазмин 25,00
753 С-3 20,00
754 С-4 20,00
755 Охтерлони (капа и ламбда леки вериги) 50,00
756 Спектрофотометрия 25,00

 

ХVІІ. ПСИХИАТРИЯ /ОТДЕЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛНА ПСИХИАТРИЯ С ДИСПАНСЕР/

757 Издаване на медицинско удостоверение за носене на оръжие, работа с класифицирана информация, работа в чужбина /с преглед от психиатър/ 25,00
758 Издаване на медицинско удостоверение за носене на оръжие, работа с класифицирана информация, работа в чужбина /с преглед от психиатър/, бърза услуга – в деня на заявката 35,00
759 Издаване на медицинско удостоверение за осиновяване 30,00
760 Издаване на медицинско удостоверение за осиновяване, бърза услуга - в деня на заявката 40,00
761 Издаване на медицинско удостоверение за извършване на завещания и имотни сделки  
761.1         от един експерт 60,00
761.2         от двама експерти 120,00
762 Издаване на медицинско удостоверение за извършване на завещания и имотни сделки, с домашно посещение  
762.1         от един експерт 80,00
762.2         от двама експерти 160,00
763 Издаване на медицинско удостоверение без медицински преглед 10,00
764 Психиатричен преглед с домашно посещение 50,00
765 Невропсихологично изследване 40,00
765.1 Психологична оценка за депресивност 30,00
765.2 Психологична оценка за психотични симптоми 40,00
765.3 Психологична оценка - личностов профил 40,00
766 Социално-правна консултация /поставяне под попечителство, настаняване в дом за социални грижи/ 15,00
767 Контролен преглед за проследяване 25,00
768 Психотерапевтична сесия 50,00
769 Психообучителна сесия 20,00
770 Фамилна сесия 50,00
770.1 Сесия по музикотерапия 35,00
771 Амбулаторна електроконвулсивна терапия с анестезия 300,00
772 Извършване на експертни оценки за психологична пригодност на охранители 80,00
773 Извършване на експертни оценки за психологична пригодност за работа с класифицирана информация 70,00

ХVІІІ. ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

774 Психологично изследване /една диагностична сесия/ 35,00
774.1 Детско-психиатричен преглед със съветване на родителите от професор/присъствена или онлайн сесия/ 120,00
774.2 Детско-психиатричен преглед със съветване на родителите от доцент/присъствена или онлайн сесия/ 90,00
774.3 Детско-психиатричен преглед със съветване на родителите от лекар със специалност по детска психиатрия/присъствена или онлайн сесия/ 60,00
774.5 Детско-психиатричен преглед със съветване на родителите от лекар без специалност по детска психиатрия/присъствена или онлайн сесия/ 40,00
774.6 Консултиране на родители без преглед на дете от професор/присъствена или онлайн сесия/ 90,00
774.7 Консултиране на родители без преглед на дете от доцент /присъствена или онлайн сесия/ 80,00
774.8 Консултиране на родители без преглед на дете от лекар със специалност по детска психиатрия /присъствена или онлайн сесия/ 50,00
774.9 Психологично или логопедично изследване- една сесия /присъствена сесия/ 40,00
775 Логопедично изследване /една диагностична сесия/ 35,00
775.1 Психологично или логопедично писмено заключение /присъствена сесия/ 30,00
775.2 Психотерапевтична сесия от специалист със сертификат/присъствена сесия/ 70,00
775.3 Терапевтична сесия: медикаментозна терапия/присъствена сесия/ 50,00
775.4 Изготвяне на допълнителен медицински документ: консултативно заключение, етапна епикриза, удостоверение и др. /присъствена или онлайн сесия/ 30,00
776 Консултиране на родител 35,00
777 Терапевтична сесия /медикаментозно лечение или психотерапия/ 35,00
778 Групова психотерапевтична сесия 25,00
779 Психиатричен преглед на дете с посещение в дома 100,00

ХІX. НУКЛЕАРНОМЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИКА IN VIVO

I. Сцинтиграфски и функционални изследвания на органи и системи:

780 Сцинтиграфски изследвания на щитовидна жлеза 100,00
780.1 Преразглеждане на резултат и консултация от специалист по Нуклеарна медицина 100,00
780.2 Преразглеждане на резултат и консултация от хабилитирано лице 200,00
781 Комбинация-изотопна нефрография с остатъчна урина 180,00
782 Обем на циркулираща кръв 105,00
783 Еритрокинетика 130,00
784 Тромбокинетика и левкокинетика 150,00
785 Сцинтиграфия на бял дроб 100,00
786 Миокардна перфузионна сцинтиграфия при натоварване и в покой 200,00
787 Миокардна перфузионна сцинтиграфия при натоварване или само в покой 90,00
788 Сцинтиграфия на бъбреци 150,00
788.1 Диуретична сцинтиграфия на бъбреци 200,00
788.2 Сцинтиграфия на бъбреци с медикаментозно повлияване 200,00
789 Сцинтиграфия на тестиси 100,00
790 Целотелесна сцинтиграфия на кости 180,00
791 Сцинтиграфия с йод – 131 при рак на щитовидна жлеза 150,00
792 Сцинтиграфия на паращитовидни жлези 200,00
793 Сцинтиграфия на слюнчени жлези 100,00
794 Динамична езофагиална сцинтиграфия 80,00
795 Динамична гастроезофагиална сцинтиграфия 80,00
796 Радионуклидно изследване на стомашно изпразване 100,00
797 Радионуклидно изследване за ектопична стомашна лигавица 90,00
798 Сцинтиграфия за диагностика на възпалителни процеси 180,00
799 Сцинтиграфия на мозък - Dat scan 200,00
800 Сцинтиграфия на костен мозък и лимфни възли 200,00
801 Сентинелна сцинтиграфия 250,00
801.1 Допълнителна томографска сцинтиграфия 100,00
801.2 Нуклеарно-медицинско изследване на апарат PET/CT - FDG-18F 3000,00
801.3 Нуклеарно-медицинско изследване на апарат PET/CT-FDG-68 Ga 3000,00

II. Хормонални изследвания:

802 ТТХ, Т3, Т4, ФТЗ, ФТ4 15,00
803 Пролактин, паратхормон, кортизол, естрадиол, прогестерон, алдостерон, тестостерон, ДНЕА и др. 15,00
804 Туморни маркери за всички видове 19,00
804.1 изследване на пакет от 3 хормона /туморни маркери/ 35,00
804.2 изследване на пакет от 5 хормона /туморни маркери/ 55,00

III. Терапевтични нуклеарно-медицински процедури

805 Лечение с 131 йод /за 1 миликюри/ 100,00
805.1 Лечение на костни метастази-Xofigo/за курс 1000,00
12201 Лечение на костни метастази-153Sm-Samarium 300,00

IV. Заплащане за извършване по спешност на нуклеарно-медицинско изследване на един пациент, което налага еднократно използване на консумативи, които иначе са предвидени за изследване на група пациенти:

806 Гама-камерно изследване на миокард, кости, паращитовидни жлези, възпалителни процеси, бъбреци – цена за единично изследване 250,00
807 Сцинтиграфски изследвания на тестиси,бели дробове, обем циркулираща кръв - цена за единично изследване 180,00
808 Кости - цена за единично изследване 200,00
809 Туморотропна диагностика - цена за единично изследване 200,00
810 Нуклеарно-медицинско изследване на апарат за SPECT/CT с атенюационна корекция и локализиране на находката 500,00
811 Комбинирано нуклеарномедицинско и компютър-томографско изследване 270,00
812 Цена за цветна снимка с компютърна обработка на резултатите, която се издава като резултат от нуклеарно-медицинските изследвания 10,00
812.1 Повторно копиране на диск от нуклеарно-медицинско изследване 10,00
813 Копие от изследването на допълнителен диск 2,00
814 Нискодозно КТ - изследване 100,00

ХХ. КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

815 ЛФК-аналитична 10,00
816.1 Рехабилитационен пакет за един ден включващ: консултация/назначение от нехабилитиран лекар специалист по физикална медицина и рехабилитация; 2 бр. Перкуторен дренаж на бял дроб; 2бр. ЛФК-аналитична 40,00
816.2 Рехабилитационен пакет от 2 до 5 дни включващ: консултация/назначение от нехабилитиран лекар специалист по физикална медицина и рехабилитация; от 4бр. до 10 бр. Перкуторен дренаж на бял дроб; от 4бр. до 10 бр. ЛФК-аналитична 50,00
817 Постизометрична релаксация и други релаксиращи техники 15,00
818 Екстензионна терапия 15,00
819 Специализирани кинезитерапевтични методи /методи на Кабат и Бобат/ 25,00
820 Масаж със специализирани техники /съединително-тъканен, периостален,акупресура,лимфен дренаж и др./ 20,00
821 Перкуторен дренаж на бял дроб 10,00
822 Перкуторен дренаж на бял дроб при деца 15,00
823 Гониометрия 5,00
824 Масаж /мануален/ на цяло тяло 40,00
825 Масаж /мануален/ частичен 15,00
826 Криотерапия - едно поле 5,00
827 Парафинотерапия - едно поле 10,00
828 Парафинотерапия за второ поле 5,00
829 Мануална терапия 45,00
830 Акупунктура-класическа 20,00
831 Акупунктура с мокса 20,00
832 Акупунктура с лазер 20,00
833 Суспенсионна и пулитерапия с мрежи на Роше 10,00
834 Лазертерапия на кожни повърхности 10,00
835 Галванизация на едно поле 10,00
836 Галванизация на второ поле 5,00
837 Електрофореза на едно поле 10,00
838 Електрофореза на второ поле 5,00
839 Диадинамофореза на едно поле 10,00
840 Диадинамофореза на второ поле 5,00
841 Терапия с TENS на едно поле 10,00
842 Терапия с TENS на второ поле 5,00
843 Електродиагностика 20,00
844 Електростимулация 15,00
845 Терапия с интерферентен ток на едно поле 10,00
846 Терапия с интерферентен ток на второ поле 5,00
847 Терапия със синусоидално модулирани токове едно поле 10,00
848 Терапия със синусоидално модулирани токове второ поле 5,00
849 Терапия с ДАРСОНВАЛ 10,00
850 Терапия с ултрависокочестотни токове 10,00
851 Терапия със свръхвисокочестотни токове 10,00
852 Терапия с нискочестотно магнитно поле на едно поле 10,00
853 Терапия с инфрачервени и видими лъчи 10,00
854 0Снемане на биодоза 6,00
855 Лечение с ултравиолетови лъчи 6,00
856 Ултразвукова терапия на едно поле 12,00
857 Ултразвукова терапия на второ поле 6,00
858 Инхалационна терапия 10,00
859 Велопедиране 5,00
860 Кетлер 10,00
861 Требдан 10,00
862 ММТ на няколко мускула или мускулни групи 25,00
863 ММТ на един мускул или мускулна група 10,00
864 Тестуване на спастични парализи и парези 15,00
864.1 GUNA магнитофореза 12,00
864.2 GUNA магнитофореза на лице 20,00
864.3 Медикокозметично-физиотерапевтична процедура 20,00
864.4 Програма "GUNA +" - включва 10 процедури терапия с интерферентен ток и 10 процедури GUNA - магнитофереза 198,00
864.5 Програма "Лазертерапия +" - включва 10 процедури GUNA - магнитофереза и 10 процедури лазертерапия 198,00
864.6 Програма "Кинезитерапия +" - включва 10 процедури лечебна физкултура и 10 процедри GUNA - магнитофереза 195,00
864.7 Програма "BEAUTY +" - включва 10 броя медикокозметични - физиотерапевтични процедури 180,00

XXI. НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИЯ

I. Специални дейности

865 Провеждане на акупресура (извършва се от лекар) 20,00
867 Ставна инфилтрация на гръбначен стълб (от лекар) 15,00
868 Мобилизация на раменна става 30,00
869 Мобилизация на лумбалния гръбнак 30,00
870 Мобилизация на торакален гръбнак 30,00
871 Мобилизация на шиен гръбнак 30,00
871.1 Сегментарно изследване на гръбнака - първичен преглед 50,00
871.2 Сегментарно изследване на гръбнака - вторичен преглед 35,00
871.3 Вертебрална манипулация 15,00

II. Физиотерапия и рехабилитация

872 Суспенсионна терапия 10,00
873 Кинезитерапия с уреди 5,00
874 Апаратен лечебен масаж 10,00
875 Специализирана електротерапия при прешленна остеопороза 10,00

III. Физиотерапия и рехабилитация – цена за 10 броя процедури

876 Екстензионна терапия 90,00
877 Лечебен масаж със специализирани техники 135,00
878 Лечебен масаж – частичен 90,00
879 Кинезитерапия (ЛФК) – аналитична 90,00
880 Електрофореза 90,00
881 Диадинамофореза 90,00
882 Терапия с интерферентен ток 90,00
883 Терапия с УВЧ 90,00
884 Терапия със СВЧ-радар 90,00
885 Ултразвукова терапия 100,00
886 Специализирана електротерапия при прешленна остеопороза 90,00

ХXIІ. КЛИНИКО - ПАТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА

887 Изработка на 1 парафинов биопсичен блок с 2 хистологични препарата 20.00
887.1 зработка на 1 хистологичен препарат от готов парафинов блок 10.00
888 Интраоперативно хистологично изследване /за 1 гефрир / 35.00
889 Интраоперативно цитологично изследване /цитологичен гефрир/ 20.00
889.1 Хромогенна ин ситу хибридизация (CISH) 120.00
889.2 Флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH) 410.00
890 Серийно биопсично изследване от 1 парафинов блок /H&E/ 15.00
891 Биопсично изследване на ендоскопски материали – от фиброгастро-колоно-ректоскопия, бронхоскопия, плеврални биопсии и др. / за 1 парафинов блок с 2 препарата H&E / 25.00
892 Биопсично изследване на трепанати от костен мозък / за 1 парафинов блок с 2 препарата H&E / 30.00
893 Биопсично изследване на транскутанни /tru cut/ биопсии от черен дроб, бъбреци, простата, гърда и др. /за 1 парафинов блок с 2 препарата H&E/ 26.00
894 Специални хистохимично/цитохимично оцветяване за 1 препарат /PASq Alcian blue, Van Gieson, импрегнация по Gomori и др./ 16.00
895 Изработване на 1 брой цитологичен препарат от изливи в телесните кухини, бронхоскопски смивове, аспирационни биопсии, храчка, урина, смивове от уротелната система или перитонеума и др. 10.00
896 Изработване на 1 брой цитологичен прапарат от гинекологична цитонамазка оцветена по Papanicolaou 7.00
897 Имунохистохимично изследване /само за 1 антиген/ 32.00
898 Имунофлуоресцентно изследване /само за 1 антиген/ 32.00
899 Специално флуоресцентно изследване /за амилоидоза, тбц и др./ 17.00
900 Изработване на материал за електронно-микроскопско изследване /за 1 капсула/ 70.00
900.1 Електронно-микроскопска диагностика с документиране на изследването 90.00
902 Аутопсия на починал в болнично заведение с издаване на аутопсионен протокол /не се включва некропсичното хистологично изследване/ 200.00
903 Аутопсия на починало новородено или дете с издаване на аутопсионен протокол /не се включва некропсичното хистологично изследване/ 170.00
904 Аутопсия по желание на близките на починалия/та с издаване на аутопсионен протокол /не се включва некропсичното хистологично изследване/ 170.00
905 Некропсично хистологично изследване на аутопсионни материали /за 1 парафинов блок оцветен по H&E/ 20.00
906 Серийно некропсично хистологично изследване 15,00
907 Съхранение на труп в обща хладилна камера за 1 денонощие /24 часа/ 15.00
908 Частична балсамация след аутопсия 250.00
909 Пълна балсамация след аутопсия 630.00
910 Издаване на документ за кремация след аутопсия 17.00
911 Издаване на копие от аутопсионен протокол 15.00
912 Издаване на копие от биопсичен/цитологичен фиш 10.00
912.1 Подготовка на архивни материали за консултация по желание на пациента 18.00
10101 Имунохистохимична диагностика за изследване на ALK1 с диагностична платформа на Ventana 280,00
10102 Имунохистохимична диагностика за изследване на PD-L1 (клон 22C3 и/или клон SP142) с диагностични платформи на Agilent-DAKO или Ventana 140,00
10103 Молекулярно-патологично изследване и диагностика на HER2 амплификация при рак на гърда чрез Dual-ISH с диагностична платформа на Ventana 230,00

XXIII. СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

913 Аутопсия при болестна причина за смъртта с писмено становище-за 4 часа (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на експертизи, вкл. и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.20 г.) 320,00
914 Аутопсия при насилствена причина за смъртта с писмено становище - за 4 часа (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на експертизи, вкл. и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.20 г.) 320,00
915 Реаутопсия с аутопсионен протокол (приемане, реаутопсия и съдебномедицински акт за установените морфологични находки и изясняване причината за смъртта, издаване на трупа) 494,00
916 Реаутопсия при ексхумация с аутопсионен протокол (ексхумация, приемане, реаутопсия на мястото на ексхумацията или в съдебномедицинско звено и съдебномедицински акт за установените морфологични находки и изясняване причината за смъртта, издаване на трупа) 555,00
917 Изследване на костни останки с оглед установяване на пол, възраст, ръст за целите на идентификация на личността (приемане, изследване на костни останки, и съдебномедицински акт за установените морфологични находки и изясняване причината за смъртта, издаване на костните останки) 375,00
918 Аутопсия при болестна причина за смъртта с писмено становище - за 2 часа (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на експертизи, вкл. и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.20 г.) 272,50
919 Аутопсия при болестна причина за смъртта с писмено становище - за 3 часа (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.2020 г.) 296,25
920 Аутопсия при ненасилствена причина за смъртта с писмено становище - за 4 часа, извън територията на КСМД (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване експертизи, вкл. и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.20 г.) 320,00
921 Аутопсия при насилствена причина за смъртта с писмено становище - за 4 часа, извън територията на КСМД (вкл. преки и непреки разходи, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 2011 г. за условията и реда за извършване на експертизи, вкл. и за заплащането на разходите на лечебните заведения (ДВ, бр.91 от 2011 г., ДВ, бр.111 от 31.12.20 г.) 320,00
924 Реаутопсия на балсамиран труп (приемане, реаутопсия и съдебномедицински акт за установените морфологични находки и изясняване причината за смъртта, издаване на трупа) 830,00
925 Мацерация на кости /за 1 препарат/ 70,00
926 Мацерация на черепни кости 180,00
927 Снемане на зъбен статус при трупове с неустановена самоличност 40,00
928 Съхраняване на проба биологичен материал за ДНК-анализ за 3 месеца 12,00
929 Изработка на 1 парафинов блок с 2 хистологични препарата за целите на некропсичното изследване при оцветяване с ХЕ 20,00
930 Изработка на 1 парафинов блок с изработка на серийни срези за целите на некропсичното изследване при оцветяване с ХЕ 18,00
931 Изработка на 1 парафинов блок за съхранение 7,00
932 Специални хистологични оцветявания за 1 препарат (Sudan, PAS, Van Gieson, Gomori, Alcian blue и др.) 20,00
933 Определяне на кръвна група на трупна кръв 10,00
934 Поликомпонентен токсилогичен скрининг на един обект SPE/MS 178,00
935 Поликомпонентен токсилогичен скрининг на един обект LLE/MS 134,00
936 Поликомпонентен токсилогичен скрининг на един обект SPE/TLC 100,00
937 Потвърдителен/количествен токсилогичен анализ на един компонент 76,00
938 Поликомпонентен скрининг чрез имунохроматографски тестове 51,00
939 Полинаркотичен имунохроматографски тест за кръв/урина 22,00
940 Етиленгликол в кръв/урина 50,00
941 Токсикологичен скрининг, без имунохроматографски LLE/GC /на обект/ 95,00
942 Анализ за хлорорганични, фосфорорганични, карбамитни съединения в един обект 170,00
943 Газхроматографски анализ на алкохол или летливи редуциращи вещества в един обект (урина, вътреочна течност и др.) 50,00
944 Газхроматографски анализ на алкохол или летливи редуциращи вещества в кръв 50,00
945 Анализ за наличие на Карбоксихемоглобин 40,00
946 Анализ за наличие на Метхемоглобин 50,00
947 Съхранение за 3 месеца (-21 градуса) на проби кръв, урина, вътреочна течност /на обект/ 27,00
948 Съхранение за 3 месеца (-21 градуса) на проби вътреорганни части /на обект/ 54,00
949 Съхраняване до 1 месец на дрехи от труп (казуси на насилствена смърт и лица с неустановена самоличност) след извършена аутопсия за нуждите на органите на съдебното и досъдбено производство, като при липса на тяхно постановление или протоколно определение, същите се унищожават или се предават на близките на починалия. 20,00
950 Съхраняване на костни останки в костницата на КСМД за 1 денонощие 2,50
952 Бензидинова проба и тънкослойна хроматография за доказване на кръв 15,00
953 Преципито реакция за определяне на видова принадлежност 25,00
954 Определяне на кръвна група на живо лице 8,00
955 Изследване за аглутинини /метод на Латес/ 6,00
956 Изследване за аглутиногени /количествена абсорбция/ 14,00
957 Изследване за аглутиногени /абсорбция-елуция/ 18,00
958 Кръвна група на косми /абсорбция-елуция/ 27,00
959 Кръвна група на кости 45,00
960 Кръвна група на секрети 22,00
961 Идентификация на личността чрез фотосъпоставяне 320,00
962 Дифениламинова проба 6,00
963 Изследване за дистанция на изстрел за 1 огнестрелна повреда /контактно-дифузионен метод/ 20,00
964 Фотодокументиране на аутопсии и експертизи с изготвяне на фотоалбум 20,00
971 Преглед на живо лице с издаване на съдебномедицинско удостоверение 60,00
973 Преглед на живо лице при тежка телесна повреда с издаване на съдебномедицинско удостоверение 150,00
974 Преглед при полови престъпления и девственост 100,00
975 Изготвяне и отчитане на нативен препарат при полови престъпления 30,00
976 Вторичен преглед за допълнение 40,00
977 Издаване на дубликат от съдебномедицински документ 20,00
978 Издаване на препис от аутопсионен протокол за дружества занимаващи се със застраховане и доброволно здравно осигуряване 70,00
979 Издаване на талон за кремация след аутопсия 65,00
980 Издаване на разрешително за пренасяне на тленни останки на починал и аутопсиран в КСМД 20,00
981 Частична балсамация след аутопсия 510,00
982 Пълна балсамация след аутопсия 1320,00
983 Съхранение на труп в обща хладилна камера за едно денонощие 20,00
984 Съхранение на труп в единична хладилна камера за едно денонощие 25,00
985 Обезпаразитяване на труп 30,00
986 Наем за аранжировка на труп след полагането в ковчег на територията /в преддверието на трупохранилището/ на КСМД и ЦКП 29,00
987 Съхранение на труп в полиетиленов чувал при трупно разложение 30,00

 

XXIV. ХРАНЕНЕ И ДИЕТИКА

1040 Сегментарен анализ на състава на тялото и изготвяне на режим за хранене за определен период от време 100,00

XXV. ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

11600 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази 3500.00
11601 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 2500.00
11602 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1600.00
11603 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 1200.00
11604 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 750.00
11605 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 750.00
11606 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лецево-челюстната област 550.00
11607 Хирургично лечение на вродени малоформации в лицево-челюстната област 1600.00
11608 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 1600.00
11609 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травми на кожата и подкожната тъкан 2400.00
11610 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 1300.00
11611 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност 400.00
11612 Малка превръзка 15.00
11613 Сложна превръзка 30.00
11614 Пакет три превръзки, комплексна превръзка с дебридмънт 40.00
11615 Промивка 20.00
11616 Екстракция на дълбоко ретениран зъб - трети молар клас II и III 650.00
11617 Екстракция на дълбоко ретениран зъб - трети молар клас I 550.00
11618 Екстракция на ретиниран зъб /не напълно пробил зъб/ 450.00
11618.1 Екстракция на трети молар 400.00
11619 Гермектомия 550.00
11620 Хирургично отстраняване на мезиоденс, свръхброен зъб, зъбен хамартом, малък одонтом 550.00
11621 Хирургична екстракция на зъб в зъбната редица, дълбоко фрактуриран зъб 400.00
11622 Корекция на алвеоларен гребен с протетична цел-/ алвеолопластика/ на квадрант 400.00
11623 Корекция на алвеоларен гребен на горна челюст 500.00
11624 Разкриване на ретениран зъб преди ортодонтско лечение 300.00
11625 Операция на киста на челюстните кости (ГЧ, ДЧ), проекционно обхващаща зона на 1 зъб 500.00
11625.1 Операция на киста на челюстните кости (ГЧ, ДЧ), проекционно обхващаща зона на 2-3 зъба 660.00
11625.2 Операция на киста на челюстните кости (ГЧ, ДЧ), проекционно обхващаща зона на повече от 3 зъба 750.00
11626 Операция на голяма киста обхващаща тялото, клона на долната челюст или максилата или несвързана със зъби, както и фисурална и нефисурална киста 660.00
11627 Инцизия на пародонтален и субмукозен абсцес, кожен абсцес 60.00
11628 Затваряне на оро-антрална комуникация 450.00
11629 Вестибулопластика, увеличаване на прикрепена гингива, покриване на рецесия 600.00
116300 Френулотомия, френулектомия, френулопластика 300.00
116310 Биопсияна костна лезия (патохистологичното изследване се заплаща отделно по ценоразписа на болницата) 120.00
116320 Операция на папиломи, фиброми на устната лигавица, ретенциони кисти на малки слюнчени жлези (патохистологичното изследване се заплаща отделно по ценоразписа на болницата) 400.00
116330 Операция на епулиди 400.00
116340 Операция на доброкачествена кожна лезия (ретенционна киста, атером, епидермална киста, папилом, фибром , невус в ЛЧО (патохистологичното изследване се заплаща отделно по ценоразписа на болницата) 450.00
116350 Операции на доброкачествени кожни тумори (липоми, аденоми) 450.00
116360 Шиниране със стандартни шини при фрактури на челюстите - на челюст 450.00
116370 Сваляне на стандартни шини - на челюст 100.00
116380 Шев на малка рана 60.00
116390 Шев на голяма рана 110.00
116400 Подмяна на дренаж 20.00
116410 Сваляне на конци 20.00
116420 Местна анестезия 30.00
10331 Пакет от три промивки 40,00
10332 Конвенционална екстракция на многокоренов зъб 350,00
10333 Конвенционална екстракция на еднокоренов зъб 300,00
10334 Отстраняване на фрактуриран имплант 650,00
10335 Отстраняване на дълбоко фрактуриран имплант 900,00
10336 Шиниране със стандартни шини до 8 зъба 300,00
10337 Лечение на луксация, експулсия на фронтални зъби - шиниране 400.00
10338 Синус лифт процедура (не включва материали) 2000,00
10339 Ексцизия на злокачествена лезия на кожата (патохистологичното изследване се заплаща отделно по ценоразписа на болницата) 970,00
103310 Преглед и изготвяне на индивидуален лечебен план 260,00

 

Приложение № 1 ИЗБОР НА ЛЕКАР

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ – ИЗБОР НА ЛЕКАР

ХИРУРГИЯ

10600 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на горния гастроинтестинален тракт 100,00
10601 Високоспециализирани интервенционални процедури и манипулации при заболявания на гастроинтестиналния тракт 100,00
10602 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на тънкото и дебелото черво 100,00
10603 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 100,00
10604 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 100,00
10605 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 100,00
10606 Оперативни дейности на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем на сложност, при лица под и над 18 г. 500,00
10607 Оперативни дейности на тънки и дебели черва 500,00
10608 Оперативни дейности върху апендикс 300,00
10609 Хирургични дейности за затваряне на стома 500,00
10610 Хирургични дейности на ануса и перианалното пространство 300,00
10611 Оперативни дейности и манипулации при хернии 300,00
10612 Оперативни дейности и манипулации при хернии с инкарцерация 500,00
10613 Оперативни дейности и манипулации при конвенционална холицистектомия 500,00
10614 Оперативни дейности и манипулации при лапароскопска холицистектомия 500,00
10615 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на екстрахепатални жлъчни пътища 500,00
10616 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на черен дроб 500,00
10617 Оперативни дейности и манипулации върху черен дроб при ехинококова болест 500,00
10618 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на панкреас и дистален холедох 500,00
10619 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на далака, при леца над 18 г. 500,00
10620 Оперативни дейности и манипулации при онкологични заболявания на гърдата Т1-4, N0-2q M0 500,00
10621 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на гърда с локална ексцизия и биопсия 300,00
10622 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 500,00
10623 Оперативни дейности и манипулации при интраабдоминални абсцеси 500,00
10624 Консервативни дейности и манипулации при остри коремни заболявания 500,00
10625 Оперативни дейности и манипулации при животозастрашаващи инфекции на меките тъкани 500,00
10626 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на щитовидната жлеза с голям и много голям обем и сложност 500,00
10627 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на щитовидната жлеза със среден обем и сложност 300,00
10628 Оперативни дейности и манипулации при надбъбречни заболявания 500,00
10629 Хирургични дейности при тумори на кожата и лигавицата 200,00
10630 Хирургични дейности при инфекции на меките и костни тъкани 300,00

УРОЛОГИЯ

І. Операции при заболявания на пикочния мехур

10800 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур 300,00
10801 Парциална резекция на пикочния мехур 500,00
10802 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина 500,00
10803 Трансуретрално почистване на пикочен мехур 225,00
10804 Уретерна меатотомия 225,00
10805 Дилатация на уретера 225,00
10806 Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра 225,00
10807 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 65,00
10808 Контролна уретроцистоскопия 100,00
10809 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 300,00
10814 Перкутанна аспирация на семенните мехурчета 250,00

ІІ. Операции при заболявания на простатната жлеза

10810 Радикална простатектомия 500,00
10811 Трансуретрална резекция, вапоризация или лазерна аблация при ДПХ 300,00
10812 Оперативна аденомектомия 360,00
10813 Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол 250,00

ІІІ. Операции при заболявания на бъбрека и уретера

10820 Нефректомия при тумор на бъбрека 500,00
10821 Нефроуретеректомия 500,00
10822 Нефректомия при пионефроза 500,00
10823 Нефректомия при афункция 500,00
10824 Нефролитотомия 500,00
10825 Пиелолитотомия и уретеролитотомия 500,00
10826 Пластика на легенчето 500,00
10827 Реинплантация на уретера в пикочния мехур 500,00
10828 Нефростома – перкутанна или дефинитивна 300,00
10829 Фиксиране на еретерална протеза или катетър 200,00
10830 Ендоскопска литотрипсия на камък в уретера или бъбрека 300,00
10831 Екстракорпорална литотрипсия на камък в бъбрека, уретера или пикочния мехур 100,00

ІV. Операции при заболявания на уретрата

10840 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата 500,00
10841 Пластично-реконструктивни при хипоспадания 500,00
10842 Ендоскопска уретротомия 225,00

V. Операции при заболявания на пениса

10850 Ампутация при карцином на пениса 250,00
10851 Пластика при корпус алиенум 250,00
10852 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия 250,00

VІ. Операции при заболявания на тестисите и скротума

10860 Орхиектомия 300,00
10861 Пластика при хидроцеле 250,00
10862 Разекция на вена тестикуларис при варикоцеле 250,00
10863 Биопсия на тестис 250,00
10864 Инцизия при кожни образувания на скротума 250,00

VІІ. Операции при инконтиненция на урината

10865 Операции при инконтиненция на урината 300,00

ДИАЛИЗА

10900 Временен съдов достъп 120,00
10901 Инплантация на постоянен съдов катетър 120,00
10902 Инплантиране на катетър за перитониална диализа 120,00
10903 Интервенция за осъществяване на траен съдов достъп – съдова А-V анастомоза или А-V протеза 120,00

ОФТАЛМОЛОГИЯ

11000 Екстракапсуларна екстракция 57,50
11001 Факоемулсификация 92,00
11002 Трабекулектомия при деца 230,00
11003 Трабекулектомия при възрастни 138,00
11004 Операции на клепачи при деца 207,00
11005 Операции на клепачи при възрастни 172,50
11006 Операции на слъзни пътища при възрастни 172,50
11007 Операции на слъзни пътища при деца 207,00
11008 Инжектиране на медикаменти в ст. тяло при деца 115,00
11009 Инжектиране на медикаменти в ст. тяло при възрастни 57,50
11010 Пластика на клепачи 230,00
11011 Операции върху очедвигателните мускули 345,00
11012 Операции при заболявания на орбитата 345,00
11013 Интрабулб. операции (пр. камера, ирис, цил. тяло) 172,50
11014 Енуклеация 230,00
11015 Екзантерация 345,00
11016 Консервативно лечение 57,50
10017 Консервативно лечение + спец. изследвания 92,00
10018 Конвенционални операции 172,50
11019 Парсплана витректомия 172,50
11070 Лазер на недоносени бебета 460,00
11071 Ретинален лазер на възрастни-избор на лекар 230,00
11072 Ретинален лазер на деца-избор на лекар 575,00
11073 YAG лазер на деца-избор на лекар 230,00
11074 YAG лазер на възрастни-избор на лекар 115,00

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

11100 Инстилация на радионуклеид 100,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

11200 Обща анестезия 280,00
11201 Регионална анестезия 120,00
11202 Венозна анестезия и анестезии при диагностични процедури - ЯМР, КАТ, ФГС, ФКС 150,00

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

11630 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 450,00
11631 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 400,00
11632 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 400,00
11633 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 250,00
11634 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лецево-челюстната област 150,00
11635 Хирургично лечение на вродени малоформации в лицево-челюстната област 300,00
11636 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 300,00
11637 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази 500,00
11638 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 400,00
11635 Хирургично лечение на вродени малоформации в лицево-челюстната област 300,00
11636 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 300,00
11637 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази 450,00
11638 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 400,00
11639 Амбулаторни процедури 70,00
11640 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травми на кожата и подкожната тъкан 400,00
11641 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащо пластично възстановяване 300,00
11642 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 300,00

ИНТЕРВЕНЦИИ, МАНИПУЛАЦИИ, ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ЧАСТИ ОТ ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ГОРЕОПИСАНИТЕ

11300 Интервенции, манипулации, или други специфични части от диагностично-лечебния процес, извън гореописаните 100,00
  * Горното ценообразуване е направено при спазване на определените в чл.31, ал.1 в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ максимални цени за избор на лекар/екип, а именно: 1. цената на избор на лекар/екип за извършване на конкретна дейност не може да надхвърля 500 лв. 2. цената на избор на екип за извършване на а конкретна дейност не може да надхвърля 900 лв.  

Приложение № 1.1 ИЗБОР НА ЕКИП

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ – ИЗБОР НА ЕКИП

ХИРУРГИЯ

10650 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на горния гастроинтестинален тракт 300,00
10651 Високоспециализирани интервенционални процедури и манипулации при заболявания на гастроинтестиналния тракт 300,00
10652 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на тънкото и дебелото черво 300,00
10653 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт 300,00
10654 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 500,00
10655 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 500,00
10656 Оперативни дейности на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем на сложност, при лица под и над 18 г. 900,00
10657 Оперативни дейности на тънки и дебели черва 900,00
10658 Оперативни дейности върху апендикс 500,00
10659 Хирургични дейности за затваряне на стома 900,00
10660 Хирургични дейности на ануса и перианалното пространство 700,00
10661 Оперативни дейности и манипулации при хернии 500,00
10662 Оперативни дейности и манипулации при хернии с инкарцерация 900,00
10663 Оперативни дейности и манипулации при конвенционална холицистектомия 900,00
10664 Оперативни дейности и манипулации при лапароскопска холицистектомия 900,00
10665 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на екстрахепатални жлъчни пътища 900,00
10666 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на черен дроб 900,00
10667 Оперативни дейности и манипулации върху черен дроб при ехинококова болест 900,00
10668 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на панкреас и дистален холедох 900,00
10669 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на далака, при леца над 18 г. 900,00
10670 Оперативни дейности и манипулации при онкологични заболявания на гърдата Т1-4, N0-2q M0 900,00
10671 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на гърда с локална ексцизия и биопсия 350,00
10672 Интервенционални процедури и манипулации при заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума 900,00
10673 Оперативни дейности и манипулации при интраабдоминални абсцеси 900,00
10674 Консервативни дейности и манипулации при остри коремни заболявания 900,00
10675 Оперативни дейности и манипулации при животозастрашаващи инфекции на меките тъкани 900,00
10676 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на щитовидната жлеза с голям и много голям обем и сложност 900,00
10677 Оперативни дейности и манипулации при заболявания на щитовидната жлеза със среден обем и сложност 500,00
10678 Оперативни дейности и манипулации при надбъбречни заболявания 900,00
10679  Хирургични дейности при тумори на кожата и лигавицата 250,00
10680 Хирургични дейности при инфекции на меките и костни тъкани 300,00
10679  Хирургични дейности при тумори на кожата и лигавицата 250,00
10680 Хирургични дейности при инфекции на меките и костни тъкани 300,00
10301 Поставяне на устройство за съдов достъп 100,00

ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

10750 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания 600,00
10751 Оперативни интервенции при лечение на злокачествени тумори по кожа и лигавици на лице, тяло и крайници с голям обем и сложност 900,00
10752 Реконструктивни многоетапни оперативни интервенции на женската гърда след доброкачествени, злокачествени и вродени заболявания с голям обем и сложност 900,00
10753 Оперативно лечение на заболявания на периферните нерви 600,00
10754 Оперативно лечение при заболявания в лицево-челюстната област 900,00
10755 Оперативно лечение на вродени и придобити дефекти с микросъдови реконструктивни техники 900,00
10756 Реконструктивни оперативни интервенции в областта на лицето и шията с използване на техники с ламба с голям обем и сложност 900,00
10757 Оперативно лечение на цикатрикси - последствия от изгаряне и травми с голям обем и сложност 900,00
10758 Хирургично лечение на новообразувания на кожа и подкожие 200,00
10759 Оперативно лечение на вродени и придобити дефекти с използване на ламба по съседство с голям обем и сложност 900,00
10760 Оперативни интервинции при лечение на злокачествени тумори по кожа и лигавици на лице, тяло и крайници със среден обем и сложност 600,00
10761 Реконструктивни многоетапни оперативни интервенции на женската гърда след доброкачествени, злокачествени и вродени заболявания със среден обем и сложност 600,00
10762 Реконструктивни оперативни интервенции в областта на лицето и шията с използване на техники с ламба със среден обем и сложност 600,00
10763 Оперативно лечение на цикатрикси - последствия от изгаряне и травми със среден обем и сложност 600,00
10764 Хирургично лечение на новообразувания на кожа и подкожие със среден обем и сложност 600,00
10765 Оперативно лечение на вродени и придобити дефекти с използване на ламба по съседство със среден обем и сложност 600,00

УРОЛОГИЯ

І. Операции при заболявания на пикочния мехур

108000 Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур 600,00
108001 Парциална резекция на пикочния мехур 700,00
108002 Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина 900,00
108003 Трансуретрално почистване на пикочен мехур 500,00
108004 Уретерна меатотомия 500,00
108005 Дилатация на уретера 500,00
108006 Ендоскопска ексцизия или деструкция на лезия или тъкан на уретра 500,00
108007 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 97,00
108008 Контролна уретроцистоскопия 250,00
108009 Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 700,00
108014 Перкутанна аспирация на семенните мехурчета 350,00

ІІ. Операции при заболявания на простатната жлеза

108100 Радикална простатектомия 900,00
108101 Трансуретрална резекция, вапоризация или лазерна аблация при ДПХ 900,00
108102 Оперативна аденомектомия 900,00
108103 Биопсия на простатната жлеза 855,00

ІІІ. Операции при заболявания на бъбрека и уретера

108200 Нефректомия при тумор на бъбрека 900,00
108201 Нефроуретеректомия 900,00
108202 Нефректомия при пионефроза 900,00
108203 Нефректомия при афункция 900,00
108204 Нефролитотомия 900,00
108205 Пиелолитотомия и уретеролитотомия 900,00
108206 Пластика на легенчето 900,00
108207 Реинплантация на уретера в пикочния мехур 600,00
108208 Нефростома – перкутанна или дефинитивна 500,00
108209 Фиксиране на еретерална протеза или катетър 350,00
108210 Ендоскопска литотрипсия на камък в уретера или бъбрека 500,00
108211 Екстракорпорална литотрипсия на камък в бъбрека, уретера или пикочния мехур 500,00
11701 Пункция на киста - избор на екип 500,00
11702 Кистектомия 900,00
11703 Нефропексия 900,00

ІV. Операции при заболявания на уретрата

108400 Пластично-реконструктивни при стриктури на уретрата 600,00
108401 Пластично-реконструктивни при хипоспадания 900,00
108402 Ендоскопска уретротомия 500,00

V. Операции при заболявания на пениса

108500 Ампутация при карцином на пениса 900,00
108501 Пластика при корпус алиенум 900,00
108502 Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия 500,00

VІ. Операции при заболявания на тестисите и скротума

108600 Орхиектомия 600,00
108601 Пластика при хидроцеле 600,00
108602 Разекция на вена тестикуларис при варикоцеле 500,00
108603 Биопсия на тестис 350,00
108604 Инцизия при кожни образувания на скротума 500,00

VІІ. Операции при инконтиненция на урината

108605 Операции при инконтиненция на урината 900,00

ДИАЛИЗА

10950 Временен съдов достъп 180,00
10951 Инплантация на постоянен съдов катетър 180,00
10952 Инплантиране на катетър за перитониална диализа 180,00
10953 Интервенция за осъществяване на траен съдов достъп – съдова А-V анастомоза или А-V протеза 180,00

ОФТАЛМОЛОГИЯ

11050 Екстракапсуларна екстракция 460,00
11051 Факоемулсификация 460,00
11052 Трабекулектомия при деца 747,50
11053 Трабекулектомия при възрастни 575,00
11054 Операции на клепачи при деца 805,00
11055 Операции на клепачи при възрастни 805,00
11056 Операции на слъзни пътища при възрастни 345,00
11057 Операции на слъзни пътища при деца 287,50
11058 Инжектиране на медикаменти в ст. тяло при деца 230,00
11059 Инжектиране на медикаменти в ст. тяло при възрастни 115,00
11060 Пластика на клепачи 805,00
11061 Операции върху очедвигателните мускули 920,00
11062 Операции при заболявания на орбитата 920,00
11063 Интрабулб. операции (пр. камера, ирис, цил. тяло) 345,00
11064 Енуклеация 345,00
11065 Екзантерация 575,00
11066 Консервативно лечение 115,00
11067 Консервативно лечение + спец. изследвания 172,50
11068 Конвенционални операции 460,00
11069 Парсплана витректомия 345,00

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА

11150 Инстилация на радионуклеид 200,00

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

11250 Обща анестезия 320,00
11251 Регионална анестезия 200,00
11252 Венозна анестезия и анестезии при диагностични процедури - ЯМР, КАТ, ФГС, ФКС 200,00
11260 Извършване на инвазивна манипулация - ендоскопия на горния или долния гастроинтестинален тракт с анестезия 250,00
11261 Извършване на инвазивна манипулация - бронхоскопия с анестезия 200,00
11262 Извършване на инвазивна манипулация - плеврална биопсия с анестезия 200,00
11263 Извършване на инвазивна манипулация - биопсия на вътрекоремен орган с анестезия 200,00
11264 Извършване на инвазивна манипулация - трепанобиопсия на костен мозък с анестезия 200,00
11265 Извършване на инвазивна манипулация - пункционна биопсия на щитовидна жлеза с анестезия 200,00
11266 Едноетапно извършване на две инвазивни процедури (ендоскопия на горния и долния гастроинтестинален тракт) с анестезия 350,00
11267 Извършване на инвазивна интервенционална процедура с анестезия-полипектомия, мукозна резекция/дисекция и др. 350,00
11268 Извършване на инвазивна интервенционална процедура с анестезия- лигиране на варици на хранопровода 350,00
11269 Извършване на инвазивна интервенционална процедура с анестезия-ендоспопска ретроградна холангиопантография с/без допълнителна манипулация върху жлъчните пътища 400,00
11270 Извършване на инвазивна интервенционална процедура с анестезия-бронхоскопия с биопсия 300,00
11663 Повърхностна седация, мониториране 150,00
11664 Умерена седация, със запазено съзнание, дълбока седация 100,00

КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

11665 Оперативни интервенции при тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания 150,00

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

11650 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 700,00
11651 Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 600,00
11652 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 550,00
11653 Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 350,00
11654 Консервативно лечение при хирургични заболявания в лецево-челюстната област 225,00
11655 Хирургично лечение на вродени малоформации в лицево-челюстната област 550,00
11656 Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости 550,00
11657 Оперативно лечение на неоплазми на ларинкс, фаринкс, шия и шийни метастази 900,00
11658 Оперативно лечение на неоплазми на носа и околоносните кухини 700,00
11659 Амбулаторни процедури 100,00
11660 Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травми на кожата и подкожната тъкан 650,00
11661 Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащо пластично възстановяване 450,00
11662 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 450,00

ИНТЕРВЕНЦИИ, МАНИПУЛАЦИИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ЧАСТИ ОТ ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИЗВЪН ГОРЕОПИСАНИТЕ

11350 Интервенции, манипулации, или други специфични части от диагностично-лечебния процес, извън гореописаните 300,00
12301 Диагностична коронарна артериография 400,00
12302 Терапевтична коронарна артериография 500,00
12303 Поставяне на постоянен електрокардиостимулатор 300,00

 

Приложение № 1.2 ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ

ЦЕНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИСКАНИ УСЛУГИ – ПОДОБРЕНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ, САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ

                                                                                                                                          Цена на ден /в лева/
11400 Стая със санитарен възел с едно легло 90,00
11401 Стая със санитарен възел с две легла 50,00
     

УРОЛОГИЯ

11500 Еднодневен престой (за пациенти приети по КП с еднодневен задължителен престой) 50,00
11501 Тридневен престой (за пациенти приети по КП със задължителен престой до 3 дни) 120,00
11502 Петдневен престой (за пациенти, приети по всички останали КП, при които задължителен престой е до 5 дни) 150,00

Приложение № 2

Цена за заплащане на болнична медицинска помощ за един леглоден

988 терапевтични отделения 100,00
989 хирургични отделения 40,00
990 реанимационно отделение 500,00
991 интензивно отделение – кардиология 250,00
992 Стая с едно легло /леглоден/ без санитарен възел 70,00
993 Стая с две легла /за легло/ леглоден без санитарен възел 40,00
994 Стая със санитарен възел и едно легло /леглоден/ 90,00
995 Стая със санитарен възел с две легла /за легло/ леглоден 50,00

Приложение № 3

Избор на оперативен екип от платени пациенти в К-ка по пластично-възстановителна и естетична хирургия

9960 малка хирургическа интервенция 250,00
9970 средна хирургическа интервенция 600,00
9980 голяма хирургическа интервенция 950,00
9990 леглоден за стая без WC 30,00
1000 леглоден за стая с WC 50,00

Приложение № 4

Други услуги

1001 Стерилизация с пара под налягане за един барабан с размер над ш/д/м - 20 см. и контейнери с дм/в - 20 см. 10.00
1002 Газова стерилизация с етиленоксид за материали с обем до една кошница 90.00
1003 Индивидуален пост от мед. сестра на час 4.00
1004 Дневна потребителска такса за придружител на болно дете до 7 год. възраст 5.00
1005 Дневна потребителска такса за придружител на болно дете над 7 год. възраст 10.00
10011 Стерилизация с пара под налягане за един барабан с размер до ш/д/м - 20 см. И контейнери с дм/в - 20 см. 5.00
10012 Стерилизация с пара под налягане - Пакети (сетове) - малък размер/ширина 7.5; 10 и 12 см. 2.00
10013 Стерилизация с пара под налягане - Пакети (сетове) - среден размер/ширина 15; 20 и 30 см. 3.00
10014 Стерилизация с пара под налягане - Пакети (сетове) - голям размер/ширина 40 и 50 см. 4.00
10041 Такса придружител - за лица неотговарящи на чл.24А, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за ОПДМП 15.00
10155 Админ. месечна такса за придобиване на специалност (за терапевтични и хирургични специалности) 230.00
10157 Такса за прием и обработка на документи за участие в Конкурс за зачисляване на специализация /еднократна/ 30.00
10159 Адм. месечна такса за практическо обучение по неклинични специалности, специалност "Обща медицина", специалности за лица с проф. квалификация "Лекар по дентална медицина" и военномед. Специалности 230.00
10160 Адм. месечна такса за практическо обучение по неклинични специалности, специалност "Обща медицина", специалности за лица с проф. квалификация "Лекар по дентална медицина" и военномед. спец./за чужденци, които не са граждани на ЕИП и на Швейцария 160.00
10161 Такса прием и обработка на документи за сключване на тристранни договори за провеждане на обучение по клинични специалности по реда на чл.13, ал.3 от Наредба №1 200.00

Приложение № 6

Индивидуални цени за консултативен преглед

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

20003 Консултативен преглед от проф. д-р Димитър Динков Младенов 80,00
20004 Консултативен преглед от проф. д-р Петър Колев Панчев 80,00
20005 Консултативен преглед от д-р Димитър Костадинов Чапразов 50,00
20006 Консултативен преглед от д-р Венцислав Димитров Киров 50,00
20007 Консултативен преглед от д-р Димитър Томов Блажев 50,00
20008 Консултативен преглед от д-р Цветан Кирилов Лазаров 50,00
20009 Консултативен преглед от д-р Валентин Петров Йотовски 50,00
20010 Консултативен преглед от д-р Александър Петров Кръстанов 50,00
20011 Консултативен преглед от проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев 80,00
20012 Консултативен преглед от д-р Васил Дианов Василев 50,00
20013 Консултативен преглед от д-р Светослав Пламенов Маринов 50,00
20015 Консултативен преглед от доц. д-р Силви Кирилов Петров 60,00
20016 Консултативен преглед от д-р Александър Иванов Тимев 50,00
20017 Консултативен преглед от д-р Пламен Димитров Димитров 50,00
20018 Консултативен преглед от проф. д-р Красимир Проданов Янев 80,00
20250 Консултативен преглед от д-р Владислав Димитров Младенов 50,00
20252 Консултативен преглед от доц. д-р Михаил Ненов Николовски 60,00
20212 Консултативен преглед от д-р Али Худаир Албаяти 50,00
20213 Консултативен преглед от д-р Иван Лилянов Лилянов 50,00

КЛИНИКА ПО ХИРУРГИЯ

20020 Консултативен преглед от проф. д-р Костадин Георгиев Ангелов 80,00
20022 Консултативен преглед от доц. д-р Манол Бонев Соколов 60,00
20023 Консултативен преглед от доц. д-р Светослав Йорданов Тошев 60,00
20024 Консултативен преглед от д-р Георги Слънков Трифонов 50,00
20025 Консултативен преглед от асистент д-р Васил Маринов Павлов 45,00
20026 Консултативен преглед от доц. д-р Свилен Иванов Маслянков 60,00
20027 Консултативен преглед от доц. д-р Георги Асенов Велев 60,00
20029 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Антон Господинов Койчев 60,00
20030 Консултативен преглед от асистент д-р Веселин Илинов Илинов 45,00
20031 Консултативен преглед от асистент д-р Илия Феодоров Фидошев 45,00
20033 Консултативен преглед от д-р Ваня Запрянова Павлова 45,00
20034 Консултативен преглед от д-р Николай Горанов Горанов 60,00
20035 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Николай Стоянов Кътев 60,00
20037 Консултативен преглед от асистент д-р Петър Ангелов Грибнев 50,00
20253 Консултативен преглед от асистент д-р Светлана Ясенова Шумарова 45,00
20254 Консултативен преглед от д-р Красимир Борисов Шопов 50,00
20256 Консултативен преглед от д-р Катрин Иванова Канелова 30,00
20257 Консултативен преглед от д-р Ангел Николаев Арабаджиев 30,00

КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

20045 Консултативен преглед от проф. д-р д-р Ивайло Търнев 100,00
20046 Вторичен преглед от проф. д-р Ивайло Търнев 30,00

КЛИНИКА ПО ПСИХИАТРИЯ

20063 Консултативен преглед от проф. д-р Вихра Крумова Миланова 120,00
20064 Консултативен преглед от проф. д-р Георги Нейчев Ончев 120,00
20065 Консултативен преглед от доц. д-р Весела Стоянова Стоянова 90,00
20066 Консултативен преглед от д-р Петра Маринова Джамбазова 60,00
20067 Консултативен преглед от д-р Катерина Валентинова Акабалиева 60,00
20068 Консултативен преглед от д-р Лилия Стоянова Кавръкова 60,00
20069 Консултативен преглед от д-р Боряна Кирилова Хаджииванова 60,00
20070 Консултативен преглед от д-р Спиридон Алексиев Спиридонов 60,00
20072 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Стефан Кръстев Кръстев 60,00
20073 Консултативен преглед от д-р Росица Григорова Владимирова 60,00
20079 Консултативен преглед от психолог Снежина Илиева Тачева 60,00
20081 Консултативен преглед от психолог Елка Димитрова Божкова 60,00
20191 Консултативен преглед от д-р Теодора Руменова Танева 35,00
20251 Консултативен преглед от д-р Елена Михайлова Иванова–Генова 50,00
20260 Консултативен преглед от д-р Десислава Атанасова Игнатова 60,00
20261 Консултативен преглед от Стела Димитрова Димитрова 60,00
20262 Консултативен преглед от д-р Ивайла Каменова Илиева 35,00
20263 Консултативен преглед от д-р Вася Милкова Вутова 60,00
20264 Консултативен преглед от д-р Младен Германов Пенчев 60,00
20265 Консултативен преглед от д-р Димитър Тодоров Станиславов 60,00
20266 Консултативен преглед от д-р Димо Христов Димов 40,00
20267 Консултативен преглед от д-р Кристина Валериева Кръстева 40,00
20268 Консултативен преглед от д-р Симона Росенова Стойнева 40,00

КЛИНИКА ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

20082 Консултативен преглед от проф. д-р Зравко Асенов Каменов 80,00
20083 Вторичен преглед от проф. д-р Зравко Асенов Каменов 40,00
20084 Консултативен преглед от проф. д-р Михаил Ангелов Боянов 80,00
20085 Вторичен преглед от проф. д-р Михаил Ангелов Боянов 40,00
20086 Консултативен преглед от асистент д-р Антоанета Трифонова Гатева 40,00
20087 Вторичен преглед от асистент д-р Антоанета Трифонова Гатева 20,00
20088 Консултативен преглед от асистент д-р Емануела Цветкова Захариева 40,00
20089 Вторичен преглед от асистент д-р Емануела Цветкова Захариева 20,00
20090 Консултативен преглед от асистент д-р Дениз Юмер Бакалов 40,00
20091 Вторичен преглед от асистент д-р Дениз Юмер Бакалов 20,00
20092 Консултативен преглед от д-р Кирилина Атанасова Накова 40,00
20093 Вторичен преглед от д-р Кирилина Атанасова Накова 20,00
20094 Консултативен преглед от д-р Вера Начева Карамфилова 40,00
20095 Вторичен преглед от д-р Вера Начева Карамфилова 20,00
20096 Консултативен преглед от д-р Галина Станкева Шеинкова-Милчева 40,00
20097 Вторичен преглед от д-р Галина Станкева Шеинкова-Милчева 20,00

КЛИНИКА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ

20103 Консултативен преглед от доц. д-р Димитър Стоименов Дъбов 80,00
20105 Консултативен преглед от доц. д-р Станислава Костова Иванова 80,00
20106 Консултативен преглед от гл.асистент д-р Петър Атанасов Димков 60,00
20107 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Стоян Георгиев Доков 60,00
20108 Консултативен преглед от асистент д-р Васил Маркович Хайкин 60,00
20109 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Даниела Йорданова Цонева- Младенова 60,00
20110 Консултативен преглед от доц. д-р Александър Хуго Оскар 100,00
20111 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Павлин Крумов Кемилев 60,00
20112 Консултативен преглед от доц. д-р Галина Георгиева Димитрова 100,00
20113 Консултативен преглед от глав. асистент д-р Татяна Велева Станева-Джиджева 60,00
20114 Консултативен преглед от глав. асистент д-р Росен Иванов Попов 60,00
20115 Консултативен преглед от асистент д-р Яни Тодоров Здравков 60,00
20116 Консултативен преглед от доц. д-р Невяна Валентинова Велева 80,00
20117 Консултативен преглед от асистент д-р Виола Георгиева Димитрова 50,00
20118 Консултативен преглед от асистент д-р Розалия Христова Димитрова 60,00
20119 Консултативен преглед от асистент д-р Николай Симеонов Даков 60,00
20120 Консултативен преглед от асистент д-р Анани Пламенов Тошев 60,00
20121 Консултативен преглед от асистент д-р Галатея Тошкова Цветкова 60,00
20123 Консултативен преглед от д-р Росен Руменов Георгиев 50,00
20099 Консултативен преглед от глав. асистент д-р Георги Томов Марков 60,00

КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ, ТРАНСПЛАНТАЦИЯ И ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ

20124 Консултативен преглед от проф. д-р Емил Паскалев Димитров 200,00
20125 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Борели Кирилов Златков 100,00
20126 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Михаил Митков Димитров 50,00
20127 Консултативен преглед от асистент д-р Майя Сашева Петрова-Младенова 100,00
20128 Консултативен преглед от асистент д-р Таня Димитрова Методиева 50,00
20129 Консултативен преглед от асистент д-р Жан Жанов Филипов 100,00
20133 Консултативен преглед от д-р Луиза Борисова Христова-Северинова 100,00

КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

20135 Консултативен преглед от доц. д-р Хариета Емануилова Манолова 50,00
20136 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Атанаска Викторова Аврамова 40,00
20137 Консултативен преглед от психолог Светла Николаева Стайкова 35,00
20139 Консултативен преглед от психолог Зоя Борисова Михайлова 35,00
20140 Консултативен преглед от логопед Ралица Димитрова Димитрова-Пашова 35,00
20141 Консултативен преглед от логопед Мария Михайлова Горинова 35,00

КЛИНИКА ПО КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ

20142 Консултативен преглед от доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев 60,00
20143 Консултативен преглед от доц. д-р Гриша Стефанов Матеев 100,00
20144 Консултативен преглед от проф. д-р Снежина Георгиева Василева 80,00
20145 Консултативен преглед от д-р Тома Григоров Томов 50,00
20146 Консултативен преглед от доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева 70,00
20147 Консултативен преглед от д-р Антон Павлов Стоименов 50,00
20148 Консултативен преглед от д-р Димитър Стоянов Капнилов 40,00
20149 Консултативен преглед от д-р Мина Цветанова Сълева-Статева 40,00
20150 Консултативен преглед от д-р Валерия Гришева Матеева 50,00
20151 Консултативен преглед от д-р Елена Петрова Петрова 50,00
20152 Консултативен преглед от д-р Косара Венелинова Дреновска 50,00
20153 Консултативен преглед от д-р Димитрина Кирилова Серафимова 50,00
20156 Консултативен преглед от д-р Иван Николов Ботев 100,00
20259 Консултативен преглед от д-р Инна Руменова Попова-Статева 50,00

КЛИНИКА ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ

20158 Консултативен преглед от д-р Спаска Стойнева Лесичкова 30,00
20159 Консултативен преглед от д-р Петя Стефанова Янкова 30,00
20160 Консултативен преглед от д-р Невена Тодорова Гешева 30,00
20161 Консултативен преглед от доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова 30,00

КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

20163 Консултативен преглед от доц. д-р Мартин Петров Крупев 100,00
20164 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Петко Николов Генов 40,00
20165 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Лъчезар Здравков Въжаров 40,00
20166 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Борко Димитров Борисов 40,00
20167 Консултативен преглед от гл. асистент д-р Николай Стефанов Чернев 40,00
20168 Консултативен преглед от асистент д-р Светла Емилова Динева 80,00
20169 Консултативен преглед от проф. д-р Дора Константинова Златарева 100,00
20170 Консултативен преглед от д-р Борислав Иванов Милев, дм 80,00
20171 Консултативен преглед от д-р Владимир Атанасов Мутафчийски 80,00
20172 Консултативен преглед от д-р Полина Петрова Панайотова 75,00

КЛИНИКА ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

20173 Консултативен преглед от д-р Александрина Иванова Влахова 40,00
20174 Консултативен преглед от д-р Тихомир Илийчев Диков 40,00
20175 Консултативен преглед от д-р Диана Стефанова Кьосева 40,00
20180 Консултативен преглед от д-р Маруся Живкова Генадиева-Йорданова 40,00
20181 Консултативен преглед от доц. д-р Весела Иванова Тодорова 40,00
20182 Консултативен преглед от д-р Илиян Колев Илиев 40,00
20183 Консултативен преглед от д-р Диляна Орлинова Динева 40,00

СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДИАГНОСТИЧНО ИЗЯСНЯВАНЕ

20184 Консултативен преглед от д-р Николай Стоилов Хубанов 70,00
20185 Консултативен преглед от д-р Крум Йосифов Насалевски 70,00
20188 Консултативен преглед от д-р Димитър Костадинов Чапразов 70,00
20190 Консултативен преглед от Фелдшер Катя Иванова Дамянова 35,00
20215 Консултативен преглед от д-р Ралица Анастасова 70,00
20216 Консултативен преглед от д-р Цветанка Чуковска 70,00
20218 Консултативен преглед от д-р Светлана Спасова 70,00
20219 Консултативен преглед от д-р Мирослав Михайлов 42,00
20220 Консултативен преглед от д-р Ивона Вълчева 42,00
20224 Консултативен преглед от д-р Татяна Генева 42,00

ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

20194 Консултативен преглед от проф. д-р Павел Станимиров, дм 90,00
20195 Вторичен преглед от проф. д-р Павел Станимиров, дм 60,00
20196 Преглед при дългосрочно проследяване от проф.д-р Павел Станимиров, дм 40,00
20200 Консултативен преглед от доц. д-р Евгений Алексиев 70,00
20201 Вторичен преглед от доц. д-р Евгений Алексиев 40,00
20202 Консултативен преглед от д-р Михаела Кондева 40,00
20203 Вторичен преглед от д-р Михаела Кондева 20,00
20204 Консултативен преглед от д-р Ангел Адамов 40,00
20205 Вторичен преглед от д-р Ангел Адамов 20,00
20225 Консултативен преглед от д-р Константин Стаматов 40,00
20226 Вторичен преглед от д-р Константин Стаматов 20,00
20227 Консултативен преглед от д-р Стела Дончева 40,00
20228 Вторичен преглед от д-р Стела Дончева 20,00
20229 Консултативен преглед от д-р Самуил Дженков 40,00
20230 Вторичен преглед от д-р Самуил Дженков 20,00

ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ

20206 Консултативен преглед от д-р Радослав Георгиев Билюков 50,00
20207 Консултативен преглед с оптимизиране на терапията от д-р Радослав Георгиев Билюков 80,00
20208 Консултативен преглед от д-р Цанко Лилянов Мондешки 50,00
20209 Консултативен преглед с оптимизиране на терапията от д-р Цанко Лилянов Мондешки 80,00
 

 

Приложение № 7 ДНК ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

І. За граждани при спорен родителски произход (бащинство/майчинство)

965.1 Сравнителен анализ по 15 автозомни генетични маркера 250.40
966.1 Сравнителен анализ в условията на спешност, по 15 автозомни генетични маркера 280.40
967.1 Сравнителен анализ по 30 генетични маркера 450.40
968.1 Сравнителен анализ в условията на спешност, по 30 генетични маркера 480.40

II. За МВР, Прокуратура и Съд (по следствени, граждански и наказателни дела) - за идентификация на личността

965.2 Сравнителен анализ по 15 автозомни генетични маркера 250.40
966.2 Сравнителен анализ в условията на спешност, по 15 автозомни генетични маркера за една проба биологичен материал/ кръв, сперма, слюнка, косми, тъкани/ 280.40
967.2 Сравнителен анализ по 30 генетични маркера 450.40
968.2 Сравнителен анализ в условията на спешност, по 30 генетични маркера 480.40
При сключване на договор за съвместна работа с органите на досъдебно и съдебно производство- отстъпка от единичните цени на проба в размер на 10.00 лв.  

Приложение № 8 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ ПРОГРАМИ

 

40000 ПРОФИЛАКТИКА „ОПТИМУМ”
/ПКК, ДКК, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН, ЛИПИДЕН ПРОФИЛ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, УРИНА - ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ/
36.00
40001 ПРОФИЛАКТИКА „ОПТИМУМ ПЛЮС”
/ПКК с ДКК, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН, ЛИПИДЕН ПРОФИЛ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, УРИНА - ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ПЛЮС ЗА МЪЖЕ > 50 г. – ТОТАЛЕН ПРОСТАТНО-СПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН (PSA) И ЗА ЖЕНИ > 50 г. – ТИРЕО-СТИМУЛИРАЩ ХОРМОН (TSH)/
44.00
40002 ПРОФИЛАКТИКА „МАКСИМУМ”
/ПКК, ДКК, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, УРЕЯ, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН, ОБЩ БИЛИРУБИН, ЛИПИДЕН ПРОФИЛ, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, КАЛИЙ, НАТРИЙ, КАЛЦИЙ ХЛОРИДИ, МАГНЕЗИЙ ВИТАМИН Д-СТАТУС, УРИНА - ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, + ЗА МЪЖЕ > 50 г. ТОТАЛЕН ПРОСТАТНО-СПЕЦИФИЧЕН АНТИГЕН (PSA) И ЗА ЖЕНИ > 50 г. ТИРЕО-СТИМУЛИРАЩ ХОРМОН (TSH)/
68.00
40003 ПРОГРАМА „ПРЕДОПЕРАТИВНА”
/ПКК, ДКК, СУЕ, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, ОБЩ БЕЛТЪК, АСАТ, АЛАТ, КАЛИЙ, НАТРИЙ, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, АПТТ, ФИБРИНОГЕН, УРИНА - ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ/
28.00
40004 ПРОГРАМА „ДЕТСКО ЗДРАВЕ”
/ПКК, ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, ГЛЮКОЗА, УРИНА - ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ/
18.00
40005 ПРОГРАМА „СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК СТАНДАРТ”
/ПКК, ЛИПИДЕН ПРОФИЛ, ВИСОКО-ЧУВСТВИТЕЛЕН С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, ГЛЮКОЗА, ХОМОЦИСТЕИН/
30.00
40006 ПРОГРАМА „АНЕМИЯ СКРИНИНГ”
/ПКК, РЕТИКУЛОЦИТИ, МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИ, ЖЕЛЯЗО, ТЖСК, ВИТ. В12, ФОЛАТ, ЛДХ/
58.00
40007 ПРОГРАМА „ДИАБЕТ – СКРИНИНГ”
/ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН, ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНСЕН ТЕСТ/
18.00
40008 ПРОГРАМА „ДИАБЕТ- КОНТРОЛ”
/ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН; КРЪВНО-ЗАХАРЕН ПРОФИЛ, АЛБУМИН В УРИНА/
26.00
40009 ПРОГРАМА „МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ”
/ГЛИКИРАН ХЕМОГЛОБИН, ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНСЕН ТЕСТ, ЛИПИДЕН ПРОФИЛ, С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА/
45.00
40010 ПРОГРАМА „ЧЕРЕН ДРОБ”
/ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН, ОБЩ И ДИРЕКТЕН БИЛИРУБИН, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АФ, ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ/
22.00
40011 ПРОГРАМА „БЪБРЕЦИ”
/ПКК, УРИНА ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, УРЕЯ, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, НАТРИЙ; КАЛИЙ; АЛБУМИН И БЕЛТЪК В УРИНА, КРЕАТИНИНОВ КЛИРЪНС/
32.00
40012 ПРОГРАМА „ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА”
/TSH, FT4, Anti -TPO (TAT), Anti- TG (МАТ), TRAB/
41.00
40013 ПРОГРАМА „РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦИЯ”
/FSH, LH, PROLACTIN, ESTRADIOL, PROGESTERON, TESTOSTERON – ПО СХЕМА/
45.00
40014 ПРОГРАМА „ОСТЕОПОРОЗА”
/ПАРАТХОРМОН, ОСТЕОКАЛЦИН, BETA-СROSS LAPS, ВИТ. Д-СТАТУС; КАЛЦИЙ, ФОСФОР, КАЛЦИЙ И ФОСФОР В 24-ч УРИНА/
62.00
40015 ПРОГРАМА „БРЕМЕННОСТ"
/ПКК, СУЕ, УРИНА ХИМИЧНО И ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ, ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, СПИН, СИФИЛИС, ХЕПАТИТ В ПОВЪРХНОСТЕН АНТИГЕН/
36.00
40016 ПРОГРАМА „ТРОМБОФИЛИЯ ОПТИМУМ”
/МУТАЦИЯ НА ФАКТОР V (G1691A), МУТАЦИЯ НА ФАКТОР II (G20210A), МУТАЦИЯ НА MTHFR (C677T), МУТАЦИЯ НА MTHFR (A1298C), АНТИФОСФОЛИПИДНИ АНТИТЕЛА, АНТОКАРДИОЛИПИНОВИ АНТИТЕЛА, АНТИ-B2-GP-1 АНТИТЕЛА, АНТИ-АНЕКСИН-V АНТИТЕЛА, АНТИТРОМБИН, ПРОТЕИН C, ПРОТЕИН S, ХОМОЦИСТЕИН/
250.00
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Медицинските дейности, посочени в Приложение № 1,2 и 3 се заплащат от чужденци - граждани на страни членки на Европейската общност, които краткосрочно пребивават в РБ, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на ЗЗО. Цените на всички консултации и приравнени към тях мед. услуги важат и за онлайн консултации.  
§ 2. Медицинските дейности, посочени в Приложение № 1,2 и 3 се заплащат от чужденци - граждани на страни, които не са членки на Европейската общност, които краткосрочно пребивават в РБ, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигигуряват по ЗЗО.  
Разпоредбите на § 1 и § 2 не се прилагат в случаите, когато е в сила международен договор, по който РБ е страна.  
§ 3.Потребителска такса се заплаща съгласно Закон за Здравно осигуряване.  
§ 4. В приложение № 1 не са включени цени за изразходвани лекарства, консумативи, изследвания и други разходи свързани с пребиваването в болничното заведение, освен ако не е указано друго.  
§ 5. Всички пациенти се регистрират задължително в амбулаторен журнал на съответния кабинет в ДКБ. Пациентите заплатили цена за извършване на специфични медицински дейности изискващи информирано съгласие задължително го попълват. Амбулаторния журнал, информираното съгласие и копие от фактурата се съхраняват в съответствие с Закона за архивирането.  
§ 6. Инвазивните изследвания и манипулации да се извършват в специализираните за това кабинети, с предварително направени, необходими за извършването на манипулацията изследвания - по стандарт или съобразно добрата медицинска практика.  
§ 7. При небходимост и/или изискване по съответния стандарт, пациента да се хоспитализира с ИЗ по всички изисквания на добрата медицинска практика, правилата на болницата и стандартите.  
§ 8. Настоящите цени на медицински дейности, извършвани в УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД са утвърдени на заседание на Съвета на Директорите, съгласно протокол № 3/12.03.2012 г.и влизат в сила от 01.04.2012 г.,изменени съгласно заповед №251/07.06.2012, заповед №275/21.06.2012, заповед 3-7/13.01.2015г.; заповед 3-55/23.02.2015г.; заповед 3-79/21.03.2015г.; заповед 3-129/30.04.2015г. влизат в сила от 01.05.2015г.; заповед 3-159/10.06.2015г. влизат в сила от 01.06.2015г.; заповед 3-186/01.07.2015г. влизат в сила от 01.07.2015г.; заповед 3-215/21.07.2015г. влизат в сила от 01.08.2015г.; заповед 3-250/01.09.2015г. влизат в сила от 01.09.2015г.; заповед 3-372/15.12.2015г.влизат в сила от 16.12.2015г.; заповед 3-40/01.02.2016г. влизат в сила от 01.02.2016г; заповед 3-69/29.02.2016г. влиза в сила от 01.03.2016г; заповед 3-172/01.06.2016г. влиза в сила от 01.06.2016г; заповед З-310/01.11.2016г. влиза в сила от 01.11.2016г.; заповед З-311/01.11.2016г. влизат в сила от 01.11.2016г.;заповед З-2/0.01.2017г. влиза в сила от 01.01.2017г.; заповед З-27/01.02.2017г. влиза в сила от 01.02.2017г.; заповед З-73/31.03.2017г. влиза в сила от 01.04.2017г.; заповед З-108/01.06.2017г. влиза в сила от 01.06.2017г; заповед З-155/01.08.2017г. влиза в сила от 01.09.2017г; заповед З-234/02.11.2017г. влиза в сила от 01.11.2017г.; заповед З-71/27.04.2018г. влиза в сила от 01.05.2018г; заповед 3-100/01.06.2018г. влиза в сила от 01.07.2018г.; заповед 3-166/31.08.2018г.влиза в сила от 01.09.2018г.; заповед 3-206/01.11.2018г.влиза в сила от 01.11.2018г; заповед 3-207/01.11.2018г. влиза в сила от 01.11.2018г.; заповед 3-71/08.03.2019г. влиза в сила от 11.03.2019г.; заповед 3-15/18.06.2019г. влиза в сила от 01.06.2019г.; заповед 3-3/02.01.2020г.влиза в сила от 20.01.2020г.; заповед 3-123/27.05.2020г. влиза в сила от 01.06.2020г.; Протокол на СД № 3/05.11.2020г. в сила от 06.11.2020г.; заповед 3-256/21.12.2020г. влиза в сила от 01.01.2021г.